Leit
Loka

Það er stefna Landspítala að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og hafa samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi við ákvörðunartöku og í daglegu starfi.

 • Umhverfisstefna Landspítala  er leiðarvísir að þessari framtíðarsýn. Ýmis skref hafa verið stigin í átt að umhverfisvænni Landspítala síðan stefnan var sett 2012 og fjölgar þeim jafnt og þétt.
 • Loftslagsmarkmið Landspítala voru á sínum tíma sett til ársins 2020 og hafa þau náðst í langflestum tilfellum. Áfram er haldið að draga úr loftslagsáhrifum um leið og loftslagsmarkmið eru endurnýjuð.
 • Starfsáætlun Landspítala í umhverfismálum 2018-2020tók mið af umhverfisstefnu, loftslagsmarkmiðum og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og sýnir yfirlit yfir þau verkefni sem brýnust voru talin á þessu tíma. Unnið er að endurnýjun starfsáætlunar.
 • Kolefnisjöfnun. Landspítali hefur lagt áherslu á og fé í að koma í veg fyrir losun koltvísýring vegna starfseminnar í stað þess að kosta til kolefnisjöfnunar. Á spítalanum eru fjölmörg tækifæri til að draga úr losun og hefur náðst afar góður árangur í að koma í veg fyrir losun til frambúðar, t.d. með því að setja upp glaðloftseyðingarbúnað, skipta út svæfingagösum sem háan hnatthlýnunarmátt, hætta notkun olíuketils, orkuskipti bifreiða, bæta aðstöðu fyrir vistvænar samgöngur, auka flokkun og áfram mætti telja. Þessar aðgerðir hafa dregið úr losun um ríflega 40% á síðustu 5 árum. Fleiri tækifæri eru til að draga úr losun með beinum aðgerðum og verður áfram lagt fé í það í stað kolefnisjöfnunar.

 

    

  

Árangur Landspítala

Sýna allt

Landspítali er einn stærsti vinnustaður landsins með rúmlega 5 þúsund starfsmenn.

Starfsemin er fjölbreytt og umfangsmikil, allt frá innkaupum og byggingarframkvæmdum til ýmiss konar rannsókna og meðferða í heilbrigðisvísindum.

Spítalinn gegnir mikilvægu hlutverki fyrir heilsu fólksins í landinu en starfsemi hans hefur líka í för með sér heilmikil áhrif á umhverfið. Sem dæmi má nefna að daglegt starf á spítalanum krefst mikilla flutninga og ferða, töluvert fellur til af úrgangi, notuð eru lyf og varasöm efni, mikið er keypt af vörum og þjónustu, tækjabúnaður krefst mikils rafmagns og notuð eru kynstrin öll af einnota vörum og umbúðum.

Allt hefur þetta áhrif á umhverfi og heilsu með einum eða öðrum hætti.

Undanfarin ár hefur verið unnið ötullega að verkefnum sem draga úr umhverfisáhrifum.

Áhersla hefur verið á að vinna með starfsmönnum, hagsmunaaðilum og að deila reynslu spítalans.

Starfsmenn hafa verið ötulir liðsmenn, tekið breytingum fagnandi og átt margar góðar hugmyndir.

Reynt er að gera hlutina sem einfaldasta og skýra sé þess kostur, þannig að auðvelt sé að vera umhverfisvænn.

Glaðloft við fæðinguEinn stærsti hluti kolefnisspors Landspítala er glaðloft og önnur svæfingagös. Glaðloft veitir góða verkjastillingu en er 300 sinnum öflugari gróðurhúsalofttegund en CO2. Við því hefur Landspítali brugðist og komið upp eyðingabúnaði fyrir glaðloft á kvennadeild þar sem notkunin er mest.

Gefinn hefur verið út bæklingur fyrir verðandi foreldra um glaðloft og hvernig það nýtist best sem verkjastilling en með lágmarks umhverfisáhrifum.

Hvað varðar svæfingagös þá hafa orðið breytingar á aðferðum við svæfingar undanfarin ár; notaðar hafa verið lágflæðissvæfingar sem nýta mun betur svæfingagösin en áður og notkun hefur aukist á svæfingagösum sem hafa lítil sem engin gróðurhúsaáhrif á kostnað hinna, sem allt dregur úr kolefnisspori spítalans. Á árinu 2020 var hætt notkun svæfingagassins desfluran sem er 2540 sinnum öflugari gróðurhúsalofttegund en CO2.
Tímalína í umhverfismálum á Landspítala 2021

Umhverfisstefnunni er markvisst fylgt eftir. 

Í grænu bókhaldi er haldið utan um tölur sem tengjast umhverfisþáttum, meðal annars unnið að því að auka flokkun úrgangs, draga úr notkun á einnota vörum, minnka matarsóun, auka vistvæn innkaup og hvetja starfsmenn til að nota vist- og heilsuvæna ferðamáta til og frá vinnu.

Spítalinn hefur lagt áherslu á mælanlegan árangur og hefur haft ISO 14001 staðalinn til viðmiðunar. Fylgt er lagakröfum, unnið er eftir stefnu og starfsáætlun með stuðningi framkvæmdastjórnar og umhverfisnefndar spítalans.

Grænt bókhald   

 • Endurvinnslutunnur á LandspítalaÁrið 2020 féllu daglega til um 5 tonn af úrgangi frá starfsemi Landspítala. Daglega voru það tæp 4 tonn frá almennum rekstri en 1 tonn vegna framkvæmda sem sveiflast mikið milli ára.
 • Árið 2020 var endurvinnsluhlutfall spítalans 28% með tilheyrandi áhrifum á kolefnisspor spítalans. Ástæður lágs hlutfalls voru m.a. lífrænn úrgangur frá eldhúsi sem nú hefur verið fundinn farvegur fyrir.
 • Árið 2017 var sérstakt átak í að bæta verklag um endurvinnslu á raftækjum og rafeindatækjum sem hefur aukist í kjölfarið. Árið 2016 skilaði Landspítali 530 kg/mánuði af raftækjum og rafeindabúnaði til endurvinnslu en eftir átakið eru skilin 1.390 kg/mánuði.
 • Vorið 2017 bættist glerflokkurinn við frá deildum, í hverjum mánuði safnast 1.200 kg.
 • Sett hefur verið upp flokkunaraðstaða á öllum deildum með skýrum upplýsingum fyrir plast, pappír, pappa og aðra algenga flokka.
 • Pappírsendurvinnsla hefur margfaldast frá því að umhverfisstefnan var sett og farið úr 11 tonnum 2012 í 124 árið 2020.
 • Plastendurvinnsla hefur sexfaldast, farið úr 8 tonnum 2012 í 55 tonn 2020.
 • Endurnýting hefur verið aukin, m.a. er nú safnað notuðum fötum í þvottahúsi Landspítala sem Rauði krossinn tekur, árlega gera það 4-5 tonn.
 • Lífræn flokkun er í eldhúsi og matsölum og sent til jarðgerðar og nemur um 1,5 tonn/viku. Þegar hægt verður að jarðgera frá eldhúsi mun það aukast í 6,2 tonn/viku.
 • Afgangsmatarolíu er komið til orkuendurvinnslu.
 • Verklag um bætta meðhöndlun hættulegra efna hefur verið innleitt.
 • Mikill áhugi starfsmanna á vistvænum samgöngum ýtti á uppbyggingu á aðstöðu og tilboð um samgöngusamningar frá 2014. Átak 2014 jók fjölda starfsmanna sem ferðast vistvænt farið úr 21% í 28%. Af þeim töldu 82% samgöngusamninginn hafa góð áhrif á heilsu sína og líðan, samkvæmt könnun.
 • Árlega eru gerðar ferðavenjukannanir sem sýna mjög jákvæða þróun, yfir sumartímann ferðast allt að 40% starfsmanna oftast með vistvænum hætti.
 • Samkvæmt ferðavenjukönnun vildu fleiri ferðast með Strætó. Árið 2019 hófst því tilraun með niðurgreidd árskort í Strætó. Verkefnið heppnaðist mjög vel; Fjöldi starfsmanna með virk árskort fór úr 130 í lok 540, mælingar Strætó sýndu 18% aukning v/Hringbraut og samkvæmt könnun notuðu 81% korthafa strætó daglega, fjölgun var á samgöngusamningi og 12% aukning yfir vetrarmánuðina. Tilraunaverkefni – framlengt til mars 2021.
 • Á fjórum stærstu starfsstöðvum spítalans geta gestir og starfsmenn hlaðið rafbíla á ON 12 hleðslupóstum.
 • Við þrjá stærstu staði spítalans eru zipcar bílar, deilibílar sem starfsmenn og aðrir geta nýtt sér fyrir tilfallandi snatt og vinnuferðir.
 • Donkey republic deilihjólaleigan er á tveimur starfsstöðvum spítalans.
 • Árið 2017 var sérhannað, aðgangsstýrt, yfirbyggt hjólaskýli fyrir 40 hjól vígt í Fossvogi og 2019 voru tvö aðgangsstýrð hjólaskýli tekin í notkun á Hringbraut fyrir um 100 hjól og 2020 bættist við skýli fyrir 18 hjól í Fossvogi.
 • Landspítali kaupir vörur og þjónustu fyrir um 50 milljónir króna að meðaltali á degi hverjum. Birgjar eru um 3.000 talsins.
 • Ýmis dæmi eru um að umhverfisskilyrði við innkaup á Landspítala hafi skilað bæði sparnaði og betra umhverfi. Útboð á prentþjónustu leiddi til ýmiss konar hagræðingar, 50 milljón króna sparnaðar, stórminnkaðrar pappírsnotkunar og fækkun prentara úr 1200 í 300.
 • Fyrsti rafbíllinn var keyptur 2018.Tveir bættust við 2020. 13% af flotanum eru hreinorkubílar.
 • Settar eru kröfur um kolefnislosun bifreiða, t.d. sendiferðabílar sem hafa dregið úr eldsneytiskostnaði og kolefnisspori.
 • Allur prentpappír sem Landspítali kaupir er umhverfisvottaður og allar ræstingar.
  Settar eru umhverfiskröfur í útboð um m.a. efnainnihald, orkunotkun, hávaðamörk, loftmengun og endingu.
 • Á árunum 2013-2019 hafa verið sett umhverfisskilyrði í hundraða útboða, örútboða og verðfyrirspurna.
 • Þvottahús Landspítala skaffar lín spítalans sem er 100% Öko-tex auk þess að vera 13% af því er umhverfisvottað.
 • Á Landspítala eru árlega notuð 120.000 sýnaplöst sem voru úr PVC. Í samstarfi við birgja eru nú komin í notkun ný og bætt sýnaplöst án PVC sem draga úr úrgangi og mengun.
 • Árið 2014 var í fyrsta sinn sett fram krafa í útboði á hjúkrunarvörum um að þær innihéldu ekki PVC, þalöt og DEHP. Í dag er fjöldinn allur af vörum án óæskilegra efna. Skoðunarhanskar eru nú án PVC og latex. Sérstök áhersla er á vörur fyrir nýbura.

umhverfisvænar pakkningar

Landspítali vinnur skipulega að því að minnka notkun einnota vara og fyrirbyggja sóun. Á spítalanum er töluvert um einnota vörur m.a. við hjúkrun, lækningar, rannsóknir og ýmsan rekstur. Einnota vörur geta verið nauðsynlegar, til dæmis í sóttvörnum. Stundum er þó hægt að skipta þeim út fyrir margnota vörur.

 • Vagnayfirbreiðslur sem voru teknar í notkun 2012 eru til dæmis hagkvæmar og umhverfisvænar. Þær spara árlega ríflega 6 milljónir króna og 10 tonnum minna er notað af plasti.
 • Landspítali notaði um 6 tonn af bekkjapappír árið 2013 eða 370 km og það kostaði 2,6 milljónir. Á barnadeild er ekki notaður bekkjapappír með góðum árangri og sparnaði. Fleiri deildir fylgja nú í kjölfarið. Eftir átak sem er í gangi þá sýnir samanburður á milli 2016 og 2017 samdrátt upp á 11% eða 700 kg minna af bekkjarpappír verður notaður á Landspítala eftir 2017.
 • Pappírsnotkun minnkaði um 45% frá 2009 og 2013 vegna ýmissa aðgerða m.a. innleiðingar á prentþjónustu. Prenturum fækkaði á sama tíma úr 1.290 í 291.
 • Frauðplastboxum hefur fækkað um 123.000. Tekin voru í notkun margnota matarbox í matsölum án PA sem spara fé, umhverfi og úrgang. Frá árinu 2017 bættust margnota súpubox við.
 • Áætlað er að minnka enn frekar notkun á einnota vörum, til dæmis skóhlífum. Fjölmargar hugmyndir frá starfsmönnum liggja fyrir um þetta og ýmsum þeirra hefur þegar verið hrint í framkvæmd á deildum spítalans.
 • Landspítali hætti að kaupa frauðglös 1. janúar 2017.
 • Sýkladeild og Blóðbanki hafa safnað og sent árlega um 250 frauðkassa ásamt kæligelum til endurnotkunar í stað þess að henda. Þetta hefur sparað fé og úrgang.

 • Hættulegur úrgangur, m.a. efnaúrgangur, sóttmengaður úrgangur og rafeindabúnaður, fellur til víða á Landspítala. Unnið hefur verið að því að bæta verklag við meðhöndlun hættulegs úrgangs, að það sé skýrt, í samræmi við löggjöf og innleitt á öllum deildum spítalans.
 • Verið er að innleiða Eco-online, kerfi sem bætir efnastjórnun á spítalanum.
 • Í innkaupum á vegum spítalans eru gerðar kröfur í útboðum og verðfyrirspurnum um að vörur innihaldi ekki ákveðnar vörur.
 • Aðkeypt ræstiþjónusta er 100% umhverfisvottuð sem felur m.a. í sér að notuð eru umhverfis- og heilsuvæn ræstiefni.
 • Í eldhúsi og matsölum hefur efnum fækkað úr 26 í 16 og hlutfall umhverfisvottaðra ræsti- og hreinsiefna hefur aukist í 99%.
 • Í þvottahúsi spítalans eru gerðar kröfur um umhverfisvæn efni, þar af eru yfir 90% umhverfisvottuð.

Eldhús Landspítalans er eitt stærsta eldhús á Íslandi og útbýr um 5000 máltíðir á dag fyrir starfsmenn, gesti og sjúklinga. Árið 2015 fékk eldhúsið umhverfisvottun Svansins og skiluðu umhverfisaðgerðir eldhússins miklum og jákvæðum ávinningi.

 • Daglega er boðið upp á grænmetisrétt, þeim sem kaupa mat í matsölum fjölgaði um 30% og ánægja gesta jókst um 50%.
 • Vel er fylgst með matarsóun og reynt að draga úr henni eins og kostur er; skammtar hafa verið aðlagaðir, pöntunarkerfi matsala þróað og innkaup vel skipulögð. Frá janúar 2017 hefur óseldum matarskömmtum til starfsmanna verið safnað og komið til Samhjálpar.
 • Aukið framboð er af lífrænt ræktuðum mat, 13 tegundir eru í boði reglulega, 7 af þeim eru í boði daglega.
 • Fleiri umhverfisvottaðar vörur eru notaðar, 99% ræstivara, allur hreinlætispappír, skrifstofupappír og servíettur.
 • Minna plast og einnota ílát: boðið er upp á margnota matar- og súpubox eða einnota pappabox og hnífapör úr plöntumassa fyrir gesti sem vilja taka með sér matinn. Aðrir gestir nota margnota borðbúnað. Plastílát heyra sögunni til.
 • Meira til endurvinnslu: Flokkunarstöðvar fyrir gesti eru í öllum 9 matsölum og í eldhúsinu er flokkað í 7 úrgangsflokka sem fara til endurvinnslu. Allir matarafgangar fara til jarðgerðar og starfsmenn spítalans fá ókeypis motlu úr jarðgerðinni.
 • Starfsemi Landspítala krefst töluverðrar orku- og vatnsnotkunar. Rafmagnsnotkunin jafngildir notkun um 4.240 heimila og heitavatnsnotkunin um 1.760 heimila.
 • Kostnaður vegna rafmagns og heits vatns er um 320 milljónir á ári.
 • Gufuframleiðsla á spítalanum notar eldsneyti sem samsvarar meðaleyðslu um 100 bifreiða.
 • Orkuúttektir í nokkrum byggingum og úrbætur í kjölfarið skiluðu töluverðum orkusparnaði.
 • Ætlunin er að minnka notkun á rafmagni um 3% og heitu vatni um 3% frá árinu 2015 til 2020. Unnið er að þessu með úttekt orkunotkunar og orkusparandi aðgerðum í kjölfarið.
 • Árið 2017 var notkun svartolíu hætt en hún var notuð í varakatli þvottahúss og ketilhúsi við Hringbraut sem sér eldhúsi og dauðhreinsun sýkladeildar fyrir gufu. Í stað svartolíu verður notuð díselolía þó enn sé leitað leiða til að hætta þeirri notkun.

Fyrirhugað er að nýr Landspítali uppfylli ýmsar umhverfiskröfur, m.a. um umhverfisvottun BREEM.

 • Við hönnun nýs spítala er heilsa og vellíðan notenda í fyrirrúmi og auk þess skapaðar forsendur fyrir því að starfsemin verði sem umhverfisvænust. Þar má nefna áherslu á heilnæmt inniloft, góða hljóðvist, dagsbirtu sem víðast, góðar aðstæður fyrir hjólandi, gangandi og almenningssamgöngur, heilnæm og vistvæn byggingarefni og góða orkunýtingu bygginga.
 • Á framkvæmdatíma verða gerðar kröfur til verktaka um umhverfisstjórnun sem tryggi að umhverfisáhrif verði sem minnst meðan á framkvæmdum stendur.

 • 2017 - Sustainable healthcare organizer of the year 2017 á vegum Bonnier Business Media og Nordic Center for Sustainable Healthcare.
 • 2016 - Hjólavottun - silfur fyrir Hringbraut og Fossvog, Landakot, Grensás, Ármúla, Vífilsstaði, Tunguháls, BUGL, Klepp og Blóðbankann
 • 2015 - Kuðungur, umhverfisverðlaun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins 2014 fyrir framúrskarandi starf að umhverfismálum 
 • 2015 - Svansvottun hjá eldhúsi og matsölum Landspítala
 • 2014 - Samgönguverðlaun Reykjavíkurborgar 2014
 • 2014 - Hjólaskálin - viðurkenning vegna hvatningar til hjólreiða starfsfólks m.a. með uppbyggingu á aðstöðu og samgöngustyrkjum

Umhverfismál - myndbönd

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?