Leit
Loka

Yfirlit 

Erfðafræðinefnd Háskóla Íslands er rannsókna- og þjónustustofnun sem starfrækt er af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands og Landspítala.

Hlutverk erfðafræðinefndar:

 • Að efla erfðafræðilegar rannsóknir sem unnið er að við Háskóla Íslands, Land­spítala og víðar
 • Að varðveita og reka gagnabanka nefndarinnar um ættfræði
 • Að sinna þjónustuverkefnum á sviði ætt- og erfðafræði, þar með talið erfðaráðgjöf 
 • Að stuðla að sterkum tengslum innan og utan háskólans við atvinnu- og þjóðlíf

Reglur um erfðafræðinefnd Háskóla Íslands.

Nefndin er til húsa í K-byggingu Landspítala Hringbraut, 1. hæð.
Starfsmaður: Hildur Ólafsdóttir s. 543 7143

Fagráð Landspítala - Hlutverk

 • Vera forstjóra til álits um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjónustu og skipulag heilbrigðisstofnunarinnar.
 • Hafa frumkvæði að og vera vettvangur faglegra umræðna um meðferð og þjónustu.
 • Stuðla að því að meðferð og þjónusta grundvallist ætíð á gildandi lögum, siðareglum og gagnreyndri þekkingu í samræmi við stefnu og markmið Landspítala.
 • Veita umsagnir um lagasetningar og breyingar á sviði heilbrigðismála eftir því sem við á. 
 • Vera ráðgefandi vettvangur fyrir starfsfólk stofnunarinnar og taka til umfjöllunar og/eða umsagnar fagleg málefni.
 • Eiga frumkvæði að og skipuleggja árlega þverfaglega fræðsluviðburði.

Starfsreglur

 

Stjórn - skipuð 1. maí 2021 til þriggja ára:

Marta Jóns Hjördísardóttir hjúkrunarfræðingur, formaðurF.h. hjúkrunarfræðinga/ljósmæðra
Þórunn Jónsdóttir læknirF.h. lækna 
Jakobína Rut Daníelsdóttir sjúkraliði, varaformaður F.h. sjúkraliða
Ólafur Eysteinn Sigurjónsson náttúrufræðingur - F.h. rannsóknarstétta
Halldóra Eyjólfsdóttir sjúkraþjálfari F.h. þjálfunarstétta 
Erla Björg Birgisdóttir sálfræðingurF.h. viðtalsstétta 
Tryggvi Hjörtur Oddsson hjúkrunarfræðingurSkipaður án tilnefningar 

Erindisbréf

Framhaldsmenntunarráð lækninga var stofnað á Landspítala í ársbyrjun 2017. Helsti tilgangur þess er að mæta kröfum sem gerðar eru til framhaldsnáms lækna skv. reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi nr. 467/2015.

Fylgt er gæðastöðlum sem skilgreindir eru í svokölluðum Gold Guide Royal College of Physicians í Bretlandi, sem jafnframt er alþjóðlegur eftirlitsaðili.

Í framhaldsmenntunarráðinu koma saman kennslustjórar sérgreina og stilla saman strengi til að tryggja að framhaldsnám ungra lækna sé í sem bestum farvegi á spítalanum.

Nánari upplýsingar eru veittar á Landspítala Fossvogi, skrifstofu lyflækninga E7, s. 543 6550.


Við Landspítala starfar fimm manna jafnréttisnefnd skipuð af forstjóra, samkvæmt tilnefningum starfsmanna. Nefndin er skipuð til tveggja ára í senn. Formaður nefndarinnar er valinn úr hópi nefndarmanna, samkvæmt tillögu framkvæmdastjóra mannauðssviðs.

Starfssvið

Starfssvið jafnréttisnefndar Landspítala nær til verkefna sem atvinnurekendum er gert að sinna samkvæmt lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (jafnréttislög).

Verkefni jafnréttisnefndar snúa einkum að III. kafla jafnréttislaga, þar sem fjallað er um markvisst jafnréttisstarf á vinnumarkaði, skylduna til að vinna gegn kynjaskiptingu starfa, launajafnrétti, jafnrétti við ráðningar, starfsþjálfun, endur- og símenntun, samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og fyrirbyggjandi starf gegn kynbundnu ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni.

Jafnréttisnefnd er þó einnig heimilt að taka til umræðu mál sem snúa að fjölbreytileika og jafnræði starfsmanna LSH út frá öðrum bakgrunnsþáttum, s.s. aldri, þjóðernisuppruna, kynhneigð eða trúarbrögðum.

Hlutverk jafnréttisnefndar Landspítala

 • Að gera árlega tillögu um endurskoðun á jafnréttisáætlun Landspítala og um uppfærslu á framkvæmdaáætlun, sbr. 2.-5. mgr. 18. gr. jafnréttislaga.
 • Að skoða einu sinni á ári tölulegar upplýsingar tengdar jafnréttismálum og fjölbreytileika innan spítalans og koma með tillögur um aðgerðir til úrbóta.
 • Að veita framkvæmdastjórn ráðgjöf um jafnréttismál og fjölbreytileika og vera til samráðs fyrir framkvæmdaaðila við úrbætur á því sviði. 

Starfshættir jafnréttisnefndar

Jafnréttisnefnd skal skilgreina farveg fyrir ábendingar starfsmanna um málefni sem heyra undir nefndina, en nefndin tekur þó ekki einstaklingsmál til úrlausnar.
Jafnréttisnefnd skal að jafnaði funda mánaðarlega.

Jafnréttisnefnd skal halda fundargerðir og birta upplýsingar um starf sitt á innri vef spítalans ásamt gögnum um jafnréttismál sem nefndin telur ástæðu til að hafa aðgengileg fyrir starfsmenn.
 

Stuðningur við jafnréttisnefnd

Það er hlutverk allra stjórnenda á Landspítala að svara erindum jafnréttisnefndar og styðja við nefndina, svo hún geti uppfyllt hlutverk sitt.
Jafnréttisnefnd hefur aðgang að starfsmanni á mannauðssviði sem annast fundargerðir og aðra aðstoð við nefndina.
Enn fremur hefur jafnréttisnefnd aðgang að þjónustu hagdeildar Landspítala, vegna gagnaöflunar.

Gögn

 

Lyfjanefnd Landspítala vinnur að öruggri og skynsamlegri notkun lyfja á spítalanum og öðrum opinberum heilbrigðisstofnunum. Markmiðið er að tryggja öryggi við umsýslu lyfja og að saman fari fagleg og fjárhagsleg ábyrgð við val á lyfjum og notkun þeirra.

Vefsíða lyfjanefndar Landspítala

Matsnefnd eignatjóna starfar á grundvelli ákvörðunar framkvæmdastjórnar Landspítala 5. mars 2002.  

Nefndin tekur til umfjöllunar og afgreiðslu eignatjón sem sjúklingar, starfsmenn, gestir og aðrir kunna að verða fyrir á spítalanum og skráð eru í atvikaskráningarkerfi spítalans. Nefndin starfar samkvæmt erindisbréfi hverju sinni.

Nefndin metur forsendur til greiðslu bóta af hálfu spítalans vegna eignatjóna.

Ingibjörg Lárusdóttir lögfræðingur
Kristín I. Gunnarsdóttir hjúkrunarfræðingur
Berglind Helgadóttir starfsmannasjúkraþjálfari

Sigríður Ástvaldsdóttir (sigga@landspitali.is) og Jórunn Andreasdóttir (jorunnan@landspitali.is), skrifstofu mannauðsmála, eru starfsmenn nefndarinnar.

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala er þverfagleg nefnd sem starfar skv. lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 44/2014 og samkvæmt reglugerð um siðanefndir heilbrigðisrannsókna nr. 1186/2014.       

Nefndin veitir leyfi fyrir framkvæmd vísindarannsókna sem gerðar eru á sjúkrahúsinu eða í samstarfi Landspítala og háskóla í landinu. 

Umsóknir vegna annarra samstarfsverkefna, fjölþjóðlegra rannsókna og klínískra lyfjarannsókna skal senda til Vísindasiðanefndar.

Hlutverk nefndarinnar er að meta hvort vísindaleg og siðfræðileg sjónarmið geti mælt gegn framkvæmd rannsóknar. 
Óheimilt er að framkvæma vísindarannsókn á heilbrigðissviði nema hún hafi áður hlotið samþykki viðeigandi siðanefndar. 

Auk þess að meta umsóknir um vísindarannsóknir á mönnum hefur siðanefnd eftirlitsskyldu gagnvart rannsóknum 
sem nefndin hefur fjallað um og heimilað skv. 29. gr. laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014.

Skrifstofa siðanefndar heilbrigðisrannsókna
Skaftahlíð 24
Suðurhús 1. hæð
105 Reykjavík

Enskt heiti: Institutional review board of Landspítali - the National University Hospital of Iceland

Umsóknir

Aldrei má hefja rannsókn fyrr en leyfi siðanefndar og annarra viðeigandi aðila liggur fyrir.

 • Senda skal umsókn á rafrænu formi til siðanefndar heilbrigðisrannsókna sidanefnd@landspitali.is
 • Ábyrgðarmaður skal annast samskipti við siðanefnd heilbrigðisrannsókna. Ef í einhverjum tilvikum annar aðili í rannsóknarhópnum tekur það hlutverk að sér skal þess gætt að öll formleg samskipti fari í gegnum ábyrgðarmann.
 • Umsækjendur fá staðfestingu á móttöku umsóknar og þar kemur fram númer sem siðanefnd gefur umsókninni. Öll samskipti við nefndina skulu síðan merkt þessu númeri.
 • Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala fundar að jafnaði þriðju hverja viku.  Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi viku fyrir fund (þ.e. fyrir kl. 16:00 á fimmtudegi fyrir fund) til að tryggja að þær komist á dagskrá fundarins.
 • Umsókn skal skila á sérstöku eyðublaði siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala.  Einnig skal fylgja með útfylltur gátlisti. Mikilvægt er að leiðbeiningum um útfyllingu umsóknar sé fylgt vandlega og það getur flýtt fyrir afgreiðslu umsóknarinnar. Önnur fylgigögn með umsókn skal skila á rafrænu formi eins og kostur er.
 • Tengiliðir

  Velkomið er að fá upplýsingar í síma 543 7465 eða senda fyrirspurnir með tölvupósti á sidanefnd@landspitali.is. Einnig eru nánari upplýsingar á innri vef spítalans; leiðbeiningar, viðmið, um námsverkefni og fleira.    

  Formaður siðanefndar heilbrigðisrannsókna
  Ólafur Samúelsson sérfræðilæknir
  olafs@landspitali.is
  s. 543 9810 - 824 5515

  Forstöðumaður siðanefndar heilbrigðisrannsókna
  Helga Þórðardóttir
  sidanefnd@landspitali.is
  s. 824 5362

  Fundartími

  Áætlaðir fundartímar siðanefndar heilbrigðisrannsókna árið 2021.
  Fundir eru alltaf á fimmtudögum.

  14. janúar
  28. janúar
  11. febrúar
  4. mars
  25. mars
  15. apríl
  29. apríl
  20. maí
  10. júní

  19. ágúst
  9. september
  23. september
  14. október
  28. október
  18. nóvember
  16. desember
   

  Fundartími: 12:30-14:30
  Fundarstaður: Ásinn

  Ólafur Samúelsson sérfræðilæknir, formaður, tilnefndur af framkvæmdastjórn
  olafs@landspitali.is s 543 9810 – 824 5515
    -Magnús Haraldsson læknir, varamaður
     hmagnus@landspitali.is s. 824 5459

  Sverrir Harðarson læknir, tilnefndur af læknaráði
  sverrirh@landspitali.is s. 892 3662
  -Sigrún Reykdal læknir, varamaður
      sigrunre@landspitali.is s. 543 6830 - 825 5123

  Þórunn Scheving Elíasdóttir hjúkrunarfræðingur, forstöðumaður fræðasviðs í svæfingu- og skurðhjúkrun, tilnefnd af hjúkrunarráði
  thorunel@landspitali.is s. 543 7681
   -Elíasbet Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur, varamaður
    elisabeg@landspitali.is s. 543 1426

  Helga Þórðardóttir lögfræðingur, tilnefnd af framkvæmdastjórn
  helthord@landspitali.is s. 543 1322 - 825 3796
   -Oddur Gunnarsson lögfræðingur, varamaður
     oddurg@landspitali.is s. 824 5361

  Pétur S. Gunnarsson lyfjafræðingur, tilnefndur fyrir aðrar heilbrigðisstéttir af framkvæmdastjórn
  petursg@landspitali.is s. 543 8217 - 825 3796
   - Ólöf Ámundadóttir sjúkraþjálfari, varamaður
     olofra@landspitali.is s. 543 9134

  Sædís Sævarsdóttir gigtarlæknir, tilnefnd af Háskóla Íslands 
  saedis@landspitali.is  s. 856 0468
    -                      , varamaður

  Bryndís Valsdóttir heimspekingur, tilnefnd af Embætti landlæknis
  bryndisv@fa.is - Furugerði 15,108 Reykjavík
   -Rúnar Vilhjálmsson prófessor, varamaður
     runarv@hi.is  - Hjúkrunarfræðideild Eirbergi


  Leyfi til rannsókna

  Leyfi til rannsókna 2018

  Ársskýrslur

  2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 -
  2017 - 2018 - 2019 - 2020

  Fundargerðir

  Fundargerðir siðanefndar heilbrigðisrannsókna

   

  Við Landspítala starfar siðanefnd stjórnsýslurannsókna/almennra rannsókna sem fjallar um allar rannsóknarbeiðnir og rannsóknaráætlanir sem ekki falla undir siðanefnd LSH.  Nefndin er skipuð samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Siðanefnd stjórnsýslurannsókna/almennra rannsókna starfar á ábyrgð forstjóra LSH og hefur náin tengsl við siðanefnd LSH. 

  Tilgangur nefndarinnar er að leiðbeina, meta og veita samþykki fyrir rannsóknum sem fram eiga að fara innan spítalans, frá siðfræðilegu og vísindalegu sjónarmiði og gæta þannig hagsmuna þátttakenda og um leið stofnunarinnar. Niðurstöðum nefndarinnar má áfrýja til forstjóra LSH. Afgreiðsla erinda sem nefndinni berast skal kynnt siðanefnd LSH og fundargerðir nefndarinnar lagðar þar fram.

  Erindisbréf

  Nefndarmenn:
  Þorvarður Jón Löwe læknir, formaður
  Gunnar R. Matthíasson sjúkrahúsprestur
  Helga Þórðardóttir lögfræðingur

  Heimilisfang

  Siðanefnd stjórnsýslurannsókna
  Landspítali - Skaftahlíð 24
  105 Reykjavík

  Fundartímar: Fyrsti þriðjudagur í mánuði

  Umsókn þarf að berast í síðasta lagi viku fyrir fund til þess að hún verði tekin fyrir.

  Leyfi til rannsókna

  Leyfi siðanefndar stjórnsýslurannsókna til rannsókna 2018

  Gögn

  Við Landspítala starfar vísindarannsóknarnefnd heilbrigðisrannsókna á vegum framkvæmdastjóra lækninga. 

  Vísindarannsóknarnefnd er ætlað að aðstoða vísindamenn og leiðbeina um atriði sem lúta að umsóknum um leyfi til að framkvæma vísindarannsóknir á Landspítala og annast útgáfu leyfa. Nefndin annast skráningu vísindarannsókna sem framkvæmdar eru á spítalanum og á að tryggja að framkvæmd þeirra og meðferð upplýsinga sé í samræmi við lög og þær reglur sem spítalinn setur varðandi vísindarannsóknir. 

  Vísindarannsóknarnefnd hefur umsjón með samningum við aðila sem fjármagna rannsóknir sem framkvæmdar eru á spítalanum. 

  Leyfi til vísindarannsókna

  Vísindastarf

  Nefndarmenn

  Torfi Magnússon, ráðgjafi framkvæmdastjóra lækninga, formaður, torfimag@landspitali.is
  - umsýsla vegna samninga um vísindasamstarf við lyfjafyrirtæki, erlendar og innlendar rannsóknarstofnanir og mótframlag Landspítala í umfangsmiklum rannsóknarverkefnum.

  Eyrún Steinsson, fjármálaráðgjafi á skrifstofu framkvæmdastjóra lækninga og hjúkrunar, eyrunst@landspitali.is  
  - fjármálaumsýsla vegna vísindaverkefna. 

  Guðríður Þórðardóttir, læknaritari á gæðadeild, gudthor@landspitali.is 

  Halla Sigrún Arnardóttir, verkefnastjóri á vísindadeild og KRS,  hallarn@landspitali.is
  - aðstoð við undirbúning og framkvæmd rannsókna, sér í lagi klínískra lyfjatilrauna.

  Hannes Þór Bjarnason, rekstrarstjóri hugbúnaðarlausna, hannesb@landspitali.is

  Helga Hrefna Bjarnadóttir, deildarstjóri á hagdeild, helgab@landspitali.is

  Oddný Sigurborg Gunnarsdóttir, verkefnastjóri á vísindadeild, oddnygun@landspitali.is

  Vísindaráð Landspítala er til ráðgjafar um vísindastarf á sjúkrahúsinu.  Það á við um vísindastefnu sjúkrahússins gagnvart háskólastofnunum og einkafyrirtækjum hér á landi eða í öðrum löndum. Ráðið er skipað tíu mönnum til fjögurra ára, samkvæmt tilnefningum.

  Vísindaráð Landspítala sér um kynningu á vísindastarfi sem fram fer á spítalanum, þar á meðal  á Vísindum á vordögum, árlegum vísindadögum þar sem markverðar vísindaniðurstöður eru kynntar fyrir starfsfólki spítalans, fræðimönnum og almenningi.

  Vísindaráð er til ráðgjafar við veitingu viðurkenninga fyrir vísindastörf á Landspítala og á aðild að úthlutun styrkja úr Vísindasjóði Landspítala. 

  Rósa Björk Barkardóttir náttúrufræðingur og klínískur prófessor við HÍ, formaður,
  Rannsóknarþjónusta, frumulíffræði, Hb-h9, sími: 543 8033, 822 1610, netfang: rosa@landspitali.is   
  (Skipuð af forstjóra 2020-2024)

  Guðrún Kristjánsdóttir, hjúkrunarfræðingur og prófessor við HÍ 
  Netfang: gkrist@hi.is 
  (Tilnefnd af hjúkrunarfræðideild HÍ (2019-2023) 

  Hans Tómas Björnsson yfirlæknir og prófessor við HÍ
  Netfang: hanstb@landspitali.is
  (Tilnefndur af læknaráði 2020-2024)

  Ingbjörg Gunnarsdóttir, deildarstjóri og prófessor við HÍ
  Netfang: ingigun@landspitali.is
  (Tilnefnd af forstjóra 2019-2023)

  Jóna Freysdóttir, náttúrufræðingur og prófessor við HÍ

  Netfang: jonaf@landspitali.is 
  (Tilnefnd af forstjóra 2018-2020)

  Marianne Elisabeth Klinke, forstöðumaður fræðasviðs 
  Netfang: mariankl@landspitali.is
  (Tilnefnd af hjúkrunarráði 2020-2024)

  Sif Ormarsdóttir sérfræðilæknir
  Netfang: sifor@landspitali.is 
  (Tilnefnd af læknaráði 2020-2024

  Sigríður Zoëga, hjúkrunarfræðingur og dósent við HÍ
  Netfang: szoega@landspitali.is 
  (Tilnefnd af hjúkrunarráði 2019-2023)

  Sigurbergur Kárason yfirlæknir og prófessor við HÍ
  Netfang: skarason@landspitali.is 
  (Tilnefnd af læknadeild 2021-2025)

  Sigurður Guðjónsson sérfræðilæknir
  Netfang: sigugud@landspitali.is  
  (Tilnefndur af læknadeild HÍ 2020-2024) 

  Verkefnastjóri vísindaráðs

  Valgerður Margrét Backman náttúrufræðingur
  Sími: 
  543 1410, 864 6147
  Netfang: valgebac@landspitali.is og visindarad@landspitali.is.
   

  Erindisbréf 

  Ársskýrslur

  2019

  Öryggisnefnd Landspítala starfar samkvæmt ákvæðum laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Hún kemur að jafnaði saman til fundar einu sinni í mánuði.

  Nefndarmenn

  Hólmfríður Erlingsdóttir verkefnastjóri - formaður
  Aðalsteinn Pálsson deildarstjóri 
  Brynja R. Guðmundsdóttir lífeindafræðingur
  Melih B. Akbulut ráðgjafi/stuðningsfulltrúi 
  Páll Loftsson náttúrufræðingur 
  Ingunn Steingrímsdóttir hjúkrunarfræðingur
  Þórgunnur Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur

  Starfsmaður öryggisnefndar tekur við fyrirspurnum og ábendingum til nefndarinnar:
  Berglind Helgadóttir sjúkraþjálfari, mannauðsdeild, s. 543 1329 og tölvupóstfang berglh@landspitali.is   

  Erindisbréf

  Hjúkrunarráð starfaði áður samkvæmt heilbrigðislögum en var lagt niður árið 2020.

  ______________________________________________________________________________________________________________

  Aðsetur: Eiríksgata 19
  Sími: 543 5705

  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is
  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is
  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is

  Stjórn hjúkrunarráðs Landspítala 2016-2017
  Marta Jónsdóttir formaður
  martjons@landspitali.is

  Hlutverk hjúkrunarráðs er að vera faglegur ráðgefandi vettvangur fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður Landspítala og stjórnendur hans. 
  Hjúkrunarráð á frumkvæði að og er vettvangur umræðna um hjúkrun, innan stofnunar og utan. Hjúkrunarráð hvetur til þess að hjúkrun á LSH sé byggð á gagnreyndri þekkingu þar sem markmiðið er að veita árangursríka hjúkrun.

  Hjúkrunarráð tekur þátt í þróunarvinnu innan sjúkrahússins meðal annars með því að hvetja til klínískra rannsókna í hjúkrun og góðra tengsla við menntastofnanir í heilbrigðisfræðum.

  Hjúkrunarráð er til ráðuneytis varðandi fagleg málefni hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, svo og rekstur, stjórnun, uppbyggingu og nýtingu sjúkrahússins. 
  Hjúkrunarráð er einnig stjórnendum heilbrigðismála utan sjúkrahússins til ráðuneytis sé eftir því leitað.

  Í hjúkrunarráði eiga sæti allir hjúkrunarfræðingar og ljósmæður spítalans, sem hafa starfað í þrjá mánuði og eru í föstu starfi. Allir félagar hafa tillögu- og atkvæðisrétt.

  Skýrslur stjórnar

  Hér eru birtar ársskýrslur hjúkrunarráðs Landspítala sem PDF skjöl.

   

  Læknaráð starfaði áður samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu en var lagt niður árið 2020.

  ______________________________________________________________________________________________

   

  Var efnið hjálplegt?
  Takk fyrir
  Af hverju ekki?