Leit
Loka


Matstæki

 

 • ACIS (Assessment of Communication and Interaction Skills) metur samskipti og boðskipti fólks og er gögnum safnað með óformlegu áhorfi. Matstækið skiptist í líkamleg boð, tengsl og upplýsingaskipti.
 • ADL-Taxonomy metur/lýsir færni einstaklinga við ýmsar daglegar athafnir. Matstækið einblínir á vana, hlutverk og þarfir einstaklingsins og metur þær athafnir sem eru mikilvægar fyrir hvern og einn. Hægt er að nota matstækið sem áhorf. spurningarlista og/eða viðtal.
 • AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) er staðlað matstæki sem metur samtímis færni við iðju og framkvæmdaþætti er varða hreyfingu og verkferli, með tilliti til sjálfstæðis, öryggis, skilvirkni og áreynslu.
 • A-ONE (Árnadóttir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation) er staðlað matstæki sem notað er til að meta samtímis færni við eigin umsjá, þ.e. að klæðast, sinna persónulegu hreinlæti, fara um á dvalarstað, borða og hafa tjáskipti og einkenni sem tengjast röskun á taugaatferli.
 • A-Two (Kitchen Task Observation) stöðluð aðferð til að meta getu skjólstæðings til að laga létta máltíð (súpu) og leggja á borð.
 • AWP (assessment of work perfofmance) metur færni við framkvæmd vinnu þar sem tekið er mið af því hve skilvirk og markviss framkvæmdin er og gæði útkomunnar.
 • Áhugalistinn er gátlisti um tómstundaiðju skjólstæðinga. Skjólstæðingur gerir grein fyrir áhugamálum sínum í fortíð, nútíð og framtíð. Listinn hjálpar skjólstæðingnum við að finna nýjar tómstundir og /eða ýta undir tómstundaiðju. t.d. eftir sjúkdóma/áföll.
 • BOT-2 (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency | Second Edition) er staðlað hreyfiþroskamat sem ber frammistöðu barnsins saman við hóp bandarískra jafnaldra. Lagt er mat á fjögur hreyfisvið sem eru stjórn fínhreyfinga, samhæfing handa, samhæfing grófhreyfinga og styrkur og snerpa. Hvert hreyfisvið skiptist í tvo undirþætti.
 • Box and block er staðlað próf sem metur grófhreyfingar handa, fingra og handleggja.
 • Cape (Children Assessment of Participation and Enjoyment) er matstæki sem metur og kortleggur þátttöku og ánægju barna og unglinga á daglegum athöfnum. Metin er fjölbreytni, ánægja, tíðni og umfang athafnanna sem einstaklingurinn tekur þátt yfir fjögurra mánaða tímabil.
 • COSA (Child Occupational Self Assessmen) er sjálfsmat sem samanstendur af 25 þáttum sem lýsa á einfaldan hátt því sem börn almennt gera í daglegu lífi. Þessi atriði spanna færni og þátttöku barna í leik og starfi. Annars vega metur barnið hversu vel því gengur að framkvæma tiltekna athöfn og hins vegar hversu mikilvæga barnið metur athöfnina.
 • COPM (Canadian Occupational Performance Measurement) er matstæki þar sem skjólstæðingur greinir frá iðjuvanda tengda eigin umsjá, störfum og tómstundum. Skjólstæðingur forgangsraðar mikilvægi athafna sem hann vill auka færni sína við og metur frammistöðu sína og ánægju.
 • Dynamometer er staðlað próf sem metur gripstyrk í pundum.
 • ESI (Evaluation of Social Interaction) er staðlað matstæki sem metur gæði félagslegra samskipta.
 • FBDI (Færni barna við daglega iðju) er spurningarlisti ætlaður til að afla upplýsingar um færni skólabarna við ýmsar athafnir. Það er eigin umsjá, leik- og tómstundaiðja, þátttaka í skólastarfi, skynjun og hreyfingar og handbeiting og fínhreyfivinna.
 • Framkvæmdagreining er nákvæm greining á iðjuvanda sem byggist á áhorfi.
 • Gaumstolspróf meta hvort einstaklingur gefur gagnstæðri átt gaum og bregðist við því sem gerist í þeirri átt t.d. eftir heilablóðfall.
 • Hlutverkalistinn er gátlisti þar sem leitast er eftir að fá upplýsingar um mat skjólstæðings á þátttöku þeirra í 10 mismunandi hlutverkum sem þeir hafa stundað áður, stunda núna eða munu/langar að stunda í framtíðinni. Einnig spurt um hvaða gildi hvert hlutverk hefur fyrir einstaklinginn, áhugi þeirra á að sinna hlutverkinu og sátt við frammistöðu í núverandi hlutverkum.
 • Iðjuhjólið er matstæki sem veitir yfirsýn yfir daglega iðju þ.e. eigin umsjá, störf og tómstundaiðju skjólstæðings yfir sólarhring.
 • Iðjusaga er notuð til að fá heildarsýn á lífssögu einstaklinga.
 • Klukkupróf metur m.a. rýmdarskynjun, stýritruflun og úrvinnslu upplýsinga.
 • LOTCA (Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment) er einkennamiðað matstæki sem metur vitsmunastarfsemi, hæfni og takmarkanir einstaklinga með einkenni eftir heilablóðfall eða heilaskaða af völdum slyss.
 • Mat á færni við akstur er gátlisti sem notaður er til að meta færni einstaklinga við akstur í þéttbýli.
 • MMSE (The Mini Mental State Examination) er mat/skimun á vitrænni getu.
 • MoCA (Montreal Cognitive Asessment) er mat/skimun á vitrænni getu.
 • Modified Barthel Index metur færni við athafnir daglegs lífs, s.s. klæðnað, snyrtingu og böðun.
 • MNS (mat nemanda á skólaumhverfi) er matstæki þar sem sjónum er beint að umhverfinu í skólanum og það metið í náinni samvinnu við nemandann. Metin eru skólatengd verk, félagsleg tengsl við jafnaldra og starfsfólk, þátttaka, tjáning og þörf fyrir aðstoð/aðlögun í skólanum.
 • MOHOST (Model of Human Occupation Screening Tool) er skimunarmatstæki sem mælir þátttöku einstaklinga í iðju. Matstækið metur m.a. áhugahvöt, mat á eigin getu, mynstur iðju, tjáningu án orða og kröfur um iðju.
 • MSQ (Mental Status Questionnaire) er mat/skimun á heilastarfsemi hjá öldruðum. Prófið reynir fyrst og fremst á áttun og minni.
 • OCAIRS (Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale) er matstæki sem metur þá þætti sem ýmist draga úr eða ýta undir iðju skjólstæðinga.
 • OSA (Occupational Self Assessment) er matstæki sem hefur þann tilgang að fá fram mat skjólstæðings á eigin færni við iðju og upplifun hans á umhverfi sínu. Skjólstæðingur forgangsraðar og setur sér markmið í samráði við iðjuþjálfa.
 • PAC (Preferences for Activities of Children) metur áhuga fyrir ýmsum athöfnum. Listarnir eru ætlaðir einstaklingum á aldrinum 6-21 árs.
 • Pinch mælir er staðlað próf sem mælir fingrastyrk í pundum.
 • Purdue Pegboard er staðlað próf sem metur grófhreyfingar handa, fingra og handleggja auk fingrafimi.
 • Sensory Profile er matslisti sem nýtist til að fá mynd af skynúrvinnslu. Metin er hegðun sem og viðbrögð við skynáreitum sem eru hluti af daglegum aðstæðum. Matstækið er staðalbundið og viðmið eru bandarísk. Matshlutar eru bragð og lykt, líkamsstaða, hreyfing, athygli, tilfinningar, sjón, snerting, virknistig, hegðun og heyrn eftir hvaða matshluti er notaður. 

Sensory Profile 2 child (Mat á skynúrvinnslu barna, fyrir aldurinn 3 til 14.11 ára) er matslisti sem nýtist til að fá mynd af skynúrvinnslu barna. Matstækið er mat foreldris á hegðun og viðbrögðum við skynáreitum sem eru hluti af daglegum aðstæðum.

Sensory Profile 2 School Companion matslisti fyrir kennara sem ætlaður er til að meta skynúrvinnslu nemenda á aldrinum 3;0 til 14;11 ára og áhrif hennar á þátttöku og færni í hinum ýmsu aðstæðum skólans. Kennarar merkja við hversu oft staðhæfingar matslistans eiga við.

Sensory Profile adolescent/adult (Mat á skynúrvinnslu unglinga og fullorðinna, fyrir aldurinn 11 + ára) er matslisti sem nýtist til að fá mynd af skynúrvinnslu unglinga/fullorðinna. Matstækið er mat einstaklings á hegðun og viðbrögðum við skynáreitum sem eru hluti af daglegum aðstæðum.

 • SMQ (Stress Mastery Questionnaire) er gátlisti sem skiptist í þrjá hluta.I. hluti metur einkenni, tilfinningar og vandamál sem upp koma vegna streitu. II.hluti aðstæður og hugsanir er valda streitu. III.hluti metur bjargráð, hvað einstaklingurinn gerir til að draga úr streitu hjá sér.
 • Sollerman er staðlað matstæki sem ætlað er til að meta handarfærni og byggir á sjö af átta algengustu handargripunum sem notuð eru í daglegu lífi.
 • WEIS (The Work Environment Impact Scale) er matstæki sem hefur það markmið að meta áhrif af vinnustað á frammistöðu einstaklingsins, ánægju og vellíðan.
 • WRI (Worker Role Interview) er matstæki þar sem markmiðið er að fá mynd af þeim þáttum sem hafa áhrif á möguleika starfsmanns til að snúa aftur til vinnu eftir veikindi eða s

 

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?