Leit
Loka

Brunaslys

Algengustu orsakir brunaslysa á Íslandi eru heitt vatn, aðrir heitir vökvar og eldur svo sem við húsbruna. Börn og aldraðir eru í mestri hættu að verða fyrir brunaslysum. Aðrir í hættu eru þeir sem eiga erfitt með hreyfingu, fólk með flogaveiki, þeir sem lifa áhættusömu lífi svo sem reykja eða nota vímuefni og þeir sem búa í húsnæði þar sem brunavörnum er áfátt.

Húðin er stærsta líffæri mannsins og gegnir mikilvægu hlutverki meðal annars með því að verja líkamann fyrir sýkingum, stjórna líkamshita, viðhalda eðlilegu vökva- og jónajafnvægi, framleiða D-vítamín og gera okkur mögulegt að skynja umhverfið á eðlilegan hátt. Húðin hefur einnig áhrif á sjálfsmynd okkar og sjálfstraust. Útbreidd brunasár raska alvarlega þessum mikilvægu hlutverkum húðarinnar.

Miklvægur þáttur í árangursríkri meðferð brunaslysa er nákvæmt mat á umfangi áverkans. Heildar útbreiðsla brunaáverka er metin í prósentum, samkvæmt svokallaðri 9 reglu (e. rule of nine). Einnig er hægt að meta útbreiðslu sáranna með því að áætla að hendi sjúklingsins (lófi + fingur) nái yfir um 1% af yfirborði líkamans. Hendi sjúklings og 9 reglan gefa einungis gróft mat á útbreiðslu sáranna. Nákvæmt brunaútbreiðslukort sem tekur mið af aldri sjúklings er notað þegar innlögn á sjúkrahús er nauðsynleg.

9 reglan:

Mat á dýpt brunasára byggir á því hversu djúpt niður í húðina sárið eða hitaskemmdirnar ná. Húðin skiptist í þrjú aðallög sem eru húðþekja (e. epidermis), leðurhúð (e. dermis) og húðbeður (e. hypodermis).

Húðþekjan, efsta lag húðarinnar, er gerð úr hornfrumum sem endurnýja sig á tveggja til þriggja vikna fresti. Húðþekjubruni, einnig kallaður 1. gráðu bruni, grær á þremur til fimm dögum. Dæmi um húðþekjubruna eða 1. gráðu bruna er sólbruni sem veldur roða og bjúg í húðinni, húðflögnun, sviða og verkjum.

Leðurhúðin er undir húðþekjunni. Hún er rík af taugum og æðum og þar er einnig að finna hársekki, fitu- og svitakirtla. Bruni sem nær niður í leðurhúð er kallaður hlutþykktar bruni eða 2. gráðu bruni og getur bæði verið grunnur eða djúpur eftir því hversu langt hann nær niður í leðurhúðina. Grunnur 2. gráðu bruni grær oftast á tveimur til þremur vikum.

Bruni sem nær í gegnum öll lög húðarinnar er kallaður fullþykktarbruni eða 3. gráðu bruni. Í flestum tilvikum þarf að framkvæma húðágræðslu þegar um fullþykktarbruna er að ræða. Það sama getur átt við um djúpan hlutþykktarbruna.

Ef djúp sár ná yfir stóran hluta líkamans þá þarf yfirleitt að loka sárunum með húðágræðslu í áföngum, og er hún framkvæmd með endurteknum skurðaðgerðum.

Þegar um er að ræða bruna af völdum vatns og vökva getur verið erfitt að fullyrða um dýpt brunasára fyrstu þrjá til fjóra dagana, jafnvel fyrir fagfólk með mikla reynslu. Því geta sár sem talin voru grunn í fyrstu, reynst vera dýpri þegar frá líður.

Brunasár, bæði stór og smá, geta versnað með rangri meðferð. Sýking í sári getur dýpkað brunasárið og því er mikilvægt að leita allra leiða til að fyrirbyggja sýkingu, fylgjast náið með merkjum um sýkingu í sári og grípa til viðeigandi ráðstafana sem fyrst

Alvarleiki brunaslysa fer meðal annars eftir aldri manneskjunnar sem í hlut á, útbreiðslu og dýpt sára, skaða á öndunarfærum og reykeitrun. Þegar talað er um minniháttar brunaáverka þá er átt við að bruninn sé einungis bundinn við húðþekju (1. gráðu bruni) eða að um grunnan hlutþykktarbruna (2. gráðu bruna) sé að ræða sem þekur innan við 10-15% af líkamsyfirborði. Almennt er talað um að brunasár séu alvarleg hjá barni ef þau ná yfir 15% af líkamsyfirborði barnsins, og hjá fullorðnum er bruninn talinn alvarlegur ef sárin þekja meira en 30% af líkamsyfirborði.

Fyrstu viðbrögð við brunaslysi og rétt meðferð í upphafi eru mjög mikilvæg fyrir árangur meðferðar. Áríðandi er að meta einstakling með brunasár án tafar með tilliti til þess hvort innlögn á sjúkrahús sé nauðsyn eða hvort mögulegt sé að veita meðferð á heilsugæslustöð. Á Íslandi er sérhæfð brunameðferð einungis veitt á Landspítala (Barnaspítala Hringsins, lýtalækningadeild A4 í Fossvogi, gjörgæsludeild E6 í Fossvogi). Ef brunasárin eru útbreidd þá getur þurft að senda viðkomandi á sérhæft brunasjúkrahús (e. Burn center) í útlöndum, svo sem til Noregs (Bergen) eða Svíþjóðar (Uppsala, Linköping).

Mikilvægt er að heilsugæslustöðvar og sjúkrahús utan Reykjavíkur hafi strax samband við Landspítala ef eitthvað af eftirtöldu á við:

 1. Brunasár sem ná yfir meira en 10% af líkamsyfirborði.
 2. Fullþykktarbruni þ.e. þriðju gráðu brunasár.
 3. Brunasár í andliti, utan á hálsi, höndum, fótum, yfir stærri liðamótum eða kynfærum.
 4. Mögulegur hitaskaði í munni, koki, barka eða lungum og/eða grunur um reykeitrun.
 5. Áverki á augu.
 6. Ungt barn eða mjög aldraður einstaklingur.
 7. Brunasár sem nær hringinn í kringum handlegg eða fótlegg.
 8. Brunaslys af völdum rafstraums eða eldingar.
 9. Bruni af völdum ætandi efna.
 10. Alvarlegur undirliggjandi sjúkdómur sem gæti haft áhrif á bata eftir brunaslys s.s. hjarta- eða lungnasjúkdómur, ónæmisbælandi meðferð eða sykursýki.
 11. Brunaslys á meðgöngu.

Andleg líðan eftir brunaáverka

Brunaslysið og líkamlegar afleiðingar þess geta haft djúpstæð áhrif á andlega líðan og hegðun bæði barna og fullorðinna, óháð stærð sáranna. Djúp brunasár geta valdið útlitsbreytingum svo sem á litahætti og áferð húðar, tapi á líkamshluta og hreyfifærni. Að glata fyrra útliti hefur áhrif á líkamsímynd og sjálfstraust og getur valdið djúpri sorg, því viðkomandi syrgir það sem áður var.

Auk líkamlegs- og andlegs skaða, valda brunaslys oft miklu fjárhagslegu tjóni þegar veraldlegar eigur og heimili skemmast eða tapast. Fjárhagsáhyggjur og áhyggjur af húsnæði eða húsnæðisleysi eru mikill streituvaldur.

Fyrstu mánuðina eftir slysið getur borið á ýmsum geðbrigðum svo sem reiði, sektarkennd, depurð, sorg, vonleysi og jafnvel tapi á lífsvilja. Einnig má búast við einkennum áfallastreitu og má þar nefna svefntruflanir og martraðir.

Það getur verið mikið áfall bæði fyrir sjúklinginn og aðstandendur að sjá brunasárin í fyrsta sinn, til dæmis að sjá andlit sitt í spegli. Til að milda þá reynslu getur heilbrigðisstarfsfólk stutt og undirbúið sjúklinginn undir það að sjá spegilmynd sína, sýnt nærgætni, valið orð sín af kostgæfni og verið til staðar.
Hér eru nokkur atriði sem gagnlegt er að velta fyrir sér:

Hér eru nokkur atriði sem gagnlegt er að velta fyrir sér:

 1. Góður undirbúningur fyrir að skoða sárin í fyrsta skipti er mikilvægur, svo sem að velja rétta tímasetningu og aðstæður. Til dæmis er ekki ráðlegt að horfa í spegil fyrr en bjúgmyndun í andliti er að mestu horfin og mikilvægt er að hafa einhvern hjá sér sem maður treystir og getur rætt við.
 2. Með tímanum eiga sárin eftir að taka miklum breytingum þó svo húðin verði ekki nákvæmlega eins og hún var áður. Það tekur örin tvö til þrjú ár að ná endanlegu útliti.
 3. Það eru eðlileg viðbrögð við áfalli og nýjum veruleika að finna fyrir geðbreytingum svo sem reiði, sektarkennd, sorg, depurð, kvíða, vonleysi eða tilfinningunni um að vilja ekki lifa.  
 4. Það er mikilvægt að þiggja aðstoð og stuðningi frá fjölskyldu og vinum.
 5. Það er mikilvægt að tala um líðan og tilfinningar við fagfólk svo sem sinnir sálgæslu eða sálfræðing sem fyrst.
 6. Svefn og hvíld eru forgangsmál, jafnframt því að finna jafnvægið milli æfinga (sjúkraþjálfun) og hvíldar.
 7. Dagarnir eru misgóðir og verða misgóðir. En þeir eru það líka hjá þeim sem hafa ekki lent í áföllum.
 8. Það er ráðlegt að hugsa og tala jákvætt við sjálfan sig, ekki tala sig niður, heldur hugsa "ég get þetta".
 9. Það reynist mörgum vel að leita að því jákvæða í aðstæðunum og minna sig á það aftur og aftur. Í slæmum aðstæðum má oftast finna eitthvað jákvætt. Það er gagnlegra að minna sig á það jákvæða á hverjum degi, heldur en að leggja á minnið og rifja upp allt það slæma sem þú getur hvort sem er ekki breytt.
 10. Það er gott að setja sér raunhæf markmið fyrir hvern dag, viku eða mánuð, til dæmis með aðstoð sjúkraþjálfara og annars fagfólks. Gagnlegt er að skrifa markmiðin niður eða biðja einhvern um það og rifja þau upp reglulega.

Gagnlegar vefsíður:


Áfall er atburður sem einstaklingur lendir í eða verður vitni að, þar sem lífi og limum er ógnað og viðkomandi upplifir mikinn ótta, hjálparleysi eða hrylling. Að lokast inni í brennandi húsi eða bíl, verða fyrir sprengingu, verða fyrir líkamsárás eða að það kviknar í fötum eru dæmi um aðstæður sem geta framkallað ýmis einkenni áfallastreituröskunar. Bæði sá sem verður beint fyrir slysinu, ástvinir, björgunarfólk og áhorfendur geta fundið fyrir þessum einkennum.

Einkenni áfallastreituröskunar hjá fullorðnum geta til dæmis verið:

 • Svefntruflanir, slæmir draumar, martraðir.
 • Endurupplifanir (e. flashbacks) á slysinu svo sem að finna lykt, heyra hljóð, eða sjá fyrir sér atriði tengd slysinu.
 • Ágengar hugsanir um slysið (getur ekki hætt að hugsa um það sem gerðist).
 • Kvíði og/eða depurð.
 • Pirringur, geta ekki slakað á.
 • Forðast að hugsa um slysið, forðast staðinn þar sem það gerðist eða forðast fólk sem tengdist slysinu.
 • Einbeitingarskortur.
 • Tilfinningadoði.

Meðan á sjúkrahúsdvöl stendur þarf að meta sjúkling og aðstandendur með tilliti til þessara einkenna og veita viðeigandi stuðning. Ef þessi einkenni áfallastreituröskunar standa lengur en 2-3 mánuði er ástæða til þess að leita meðferðar hjá sálfræðingi eða geðhjúkrunarfræðingi.


Líkamsímynd (líkamsmynd) er sú hugmynd sem við höfum í huga okkar um það hvernig líkami okkar lítur út og starfar. Líkamsímynd snýst einnig um hvernig við upplifum að aðrir sjái okkur. Líkamsímynd okkar þróast og breytist samfara þeim þroska sem við göngum í gegnum allt frá unga aldri og fram á fullorðinsár en þá er hugmynd okkar um okkur sjálf orðin nokkuð fast mótuð. Samfélagið sem við lifum í hefur mótandi áhrif á hugmyndir okkar um það hvernig við viljum líta út og hvernig líkamsímynd okkar þróast. Sem dæmi má nefna að einkenni öldrunar svo sem grátt hár og hrukkur, eru víða í Asíu tákn um visku og reynslu. Hjá sumum afrískum ættbálkum eru ör í andliti og á líkama eftirsóknarverð og vekja virðingu.

Djúp brunasár og húðflutningur geta valdið útlitsbreytingum svo sem breytingum á lit og áferð húðar, örum, hármissi, tapi á líkamshluta og skertri hreyfifærni. Að glata fyrra útliti hefur áhrif á líkamsímynd og sjálfstraust og getur valdið djúpri sorg, því viðkomandi syrgir það sem áður var. Auk áhrifa á andlega líðan, geta útlitsbreytingar haft áhrif á hegðun, samskipti og tengsl hjá bæði börnum og fullorðnum, óháð stærð og staðsetningu sáranna.

Vanlíðan og óöryggi vegna útlitsbreytinga eru eðlileg viðbrögð og það tekur tíma að aðlagast breyttu útliti og líkamsímynd. Fyrir marga er það oft skref í átt að betri andlegri líðan, að átta sig á því að útlitið ákveður ekki hvaða manneskju við höfum að geyma. Við erum öll alls konar.

Mikilvægt er að vera meðvituð/aður um það hvernig maður sér sjálfan sig, því það hefur áhrif á samskipti við aðra og náin tengsl. Sumir fullorðnir sem eru í nánu sambandi geta óttast að hinn missi áhugann á sambandinu. Þeir sem voru einhleypir þegar slysið varð, geta haft áhyggjur af því að finna ekki lífsförunaut eða að eignast aldrei barn. Ef maður forðast samneyti við aðra, kemur sér hjá því að hitta ókunnuga, eða óttast að maki sinn laðist ekki lengur að sér, þá er ástæða til að staldra við og leita eftir ráðgjöf og stuðningi frá sálfræðingi eða öðru fagfólki.

Áhrif á hormónastarfsemi

Eins og fram kemur hér á þessum síðum hafa alvarleg slys á borð við brunasár áhrif á andlega og líkamlega líðan og er hormónastarfsemi líkamans þar ekki undanskilin. Afleiðing þessa hjá konum getur verið tímabundið tíðastopp eða óreglulegar blæðingar og minnkuð kynlöngun. Þrátt fyrir óreglulegar tíðablæðingar eða tímabundið tíðastopp er mikilvægt fyrir konur á barneignaraldri að huga að getnaðarvörnum á sama hátt og fyrir slysið.

Nánari upplýsingar um líkamsímynd og náin tengsl, má finna á eftirfarandi síðum; 


Fólk sem verður fyrir alvarlegu slysi, ásamt nánustu aðstandendum, er skyndilega minnt á dauðleika sinn og forgengileika lífsins. Alvarlegt slys og veikindi fjölskyldumeðlims hefur áhrif á hlutverk, tengsl og getu annarra í fjölskyldunni til að sinna daglegum verkum og skuldbindingum og lífið getur skyndilega orðið yfirþyrmandi. Til þess að geta stutt sjúklinginn í því ferli sem fram undan er, þurfa nánustu aðstandendur að huga að eigin þörfum fyrir hvíld, svefn, næringu og hreyfingu.

Það er mikilvægt að þiggja faglega aðstoð sem fyrst eftir slysið, til að fá leiðsögn um það hvernig fjölskyldan getur tekist á við erfiðar aðstæður, linað vanlíðan og haldið sér gangandi í daglegu lífi. Sálgæsla presta og djákna, og stuðningur sálfræðings og félagsráðgjafa er í boði fyrir alla sjúklinga á Landspítala og aðstandendur þeirra. Áframhaldandi sérhæfður stuðningur eftir útskrift, er veittur á göngudeild Landspítala ef þess er óskað.

Úrræði sem aðstandendum hefur þótt hjálpa í erfiðum aðstæðumeru eru til dæmis að:

 1. Nýta sér sem fyrst, sérhæfðan stuðning sjúkrahússins (sjá hér að ofan) og tala við aðra um líðan sína
 2. Deila ábyrgð og verkefnum, þannig að allt lendi ekki á einum til tveimur í fjölskyldunni. Þiggja aðstoð og hjálp frá öðrum. Skipta viðveru á sjúkrahúsi milli þeirra sem næst standa sjúklingi.
 3. Nærast og hvílast og reyna að ná viðunandi svefni. Forðast skyndibita og ruslfæði til lengri tíma.
 4. Gefa sér tíma fyrir gönguferð og útiveru daglega. Nokkrar mínútur eru betri en engar.
 5. Halda daglegri rútínu fyrir börnin í fjölskyldunni svo sem í kringum leikskóla, skóla, háttatíma og matartíma.
 6. Fá leiðsögn og aðstoð frá fagfólki um hvað og hvernig á að upplýsa börn. Fagfólk sem sinnir sálgæslu er ávallt tilbúnið til að ræða sérstaklega við börn og fylgja þeim eftir.
 7. Finna farveg fyrir upplýsingagjöf til fjölskyldumeðlima og vina. Mörgum hefur reynst vel að stofna fésbókar hóp og fækka þannig áreitum vegna símtala og símaskilaboða.
 8. Halda dagbók. Skrifa niður spurningar og upplýsingar sem kom fram, til dæmis á fjölskyldufundum og í samskiptum við fagfólk á sjúkrahúsinu.
 9. Spyrja og fá útskýringar á öllu því sem fjölskyldan er að velta fyrir sér. Óvissa og getgátur eru oft erfiðari en að vita staðreyndir.
 10. Láta starfsfólk sem annast sjúklinginn vita sem fyrst um það sem betur má fara í meðferð, þjónustu og framkomu við sjúkling og fjölskyldu.

Brunasárin

Þegar brunaáverki er djúpur eða útbreiddur er sjúklingur lagður inn á lýtalækningadeild A4, gjörgæslu Fossvogi eða á Barnaspítala Hringsins. Meðferð brunasára er einstaklingsbundin og tekur mið af dýpt og útbreiðslu sáranna og aldri einstaklingsins. Markmið meðferðarinnar er ávallt að flýta gróanda með því m.a. að verja sár fyrir sýkingum, veita rétta sára meðferð sem fyrst og sjá til þess að sjúklingur nærist á fullnægjandi hátt.

Sárameðferðin felst í því að hreinsa sárin, stundum daglega eða 2-3 í viku. Hjá sjúklingum með stærri brunasár þá getur sára meðferð tekið eina til tvær klukkustundir í hvert sinn og fær sjúklingur verkjalyf og er jafnvel svæfður meðan á því stendur. Mismunandi umbúðir eru notaðar eftir eðli og staðsetningu sáranna, en sár í andliti eða á og umhverfis kynfæri eru oftast höfð án umbúða.

Dvalartími á sjúkrahúsi eftir brunaslys fer einkum eftir dýpt og útbreiðslu áverkans. Þegar meðferð er lokið á lýtalækningadeild eða Barnaspítala Hringsins, getur áframhaldandi meðferð á göngudeild eða endurhæfing á Grensásdeild (fullorðnir) verið nauðsynleg.

Þegar sár eru lítil að umfangi og ekki er þörf á innlögn á sjúkrahús, þá fer eftirlit og sára meðferð fram á göngudeild eða á heilsugæslustöð.

Brunasár af völdum vökva eða snertingar við heita hluti eru sérstaklega varasöm á stöðum þar sem húð er þunn svo sem á handarbaki, rist og sköflungi eða umhverfis augu. Slík sár geta litið meinleysislega út í fyrstu og eru oft talin grynnri en þau svo eru í reynd. Enn fremur þarf að viðhafa sérstaka aðgát hjá börnum og mjög öldruðum einstaklingum, þar sem húð þeirra er þynnri og viðkvæmari en hjá fullorðnum og viðnám gegn sýkingum minna.


Ef sárið er djúpt og líkur á að það grói ekki á þremur til fjórum vikum er húð flutt á sárið (e. skin transplantat). Húðágræðslan er gerð í svæfingu á skurðstofu. Bútur af heilbrigðri húð er tekinn annars staðar af líkamanum og gataður til að hægt sé að teygja hann til og leggja yfir sárið eftir að það hefur verið hreinsað vandlega. Húðin er oftast fest með heftum sem eru fjarlægð á fimmta til sjötta degi. Það tekur ágrædda húð um fimm til sex daga að gróa fasta og fá bleikan húðlit. Mikilvægt er að ágrædda húðin hreyfist ekki og sé vel varin fyrir öllu hnjaski og utanaðkomandi þrýstingi. Svæðið þaðan sem húðin er tekin kallast húðtökusvæði (e. donor site) og grær á 12-14 dögum ef hægt er að komast hjá sýkingu og með góðri næringu.

Sjúklingur með útbreidd brunasár þarf margar húðágræðslur þar til öll sár eru gróin, því það er ekki hægt að flytja húð á öll sár í einu ef umfang þeirra er mikið.


Markmið brunameðferðar er að græða sárin á sem stystum tíma og minnka þannig líkur á alvarlegum afleiðingum slyssins sem geta t.d. verið sýkt sár og mikil ör. Mikilvægt er að verja sárin fyrir bakteríum og óhreinindum. Góð handhreinsun er því nauðsynlegt fyrir alla snertingu við umbúðir og sár hvort heldur sjúklingur er á sjúkrahúsi eða heima.

Sjúklingar sem dvelja á sjúkrahúsi vegna brunasára eru í einstaka tilvikum í svo kallaðri varnareinangrun til að verjast utanaðkomandi sýklum og sýkingum. Sjúklingur er þá einn á stofu og allir sem fara inn á herbergið þurfa að þvo sér vel um hendur, nota handspritt, klæðast gulum hlífðarslopp og jafnvel vera með hanska og grímu. Kvefað fólk ætti ekki að heimsækja sjúklinga í varnareinangrun.

Mikilvægt er að sjúkrastofan sé snyrtileg, allt óþarfa dót og rusl sé fjarlægt og að aðstandendur gangi þrifalega og snyrtilega um. Þannig er auðveldara fyrir ræstitækna að sinna daglegum þrifum. Enn fremur þarf að spritta daglega hluti í umhverfinu sem oft eru snertir, svo sem hurðarhúna, rúmgrindur, fjarstýringar og borðplötur. Daglega er skipt á fötum og rúmfötum.


Sjúklingar með brunasár hafa aukna þörf fyrir orku og mörg næringarefni, þar með talið prótein, vítamín og snefilefni. Fullnægjandi inntaka orku (hitaeininga), próteina, vítamína og snefilefna er forsenda þess að sár grói og unnt sé að byggja aftur upp þrek og þol. Nauðsynlegt getur verið að gefa næringu með magaslöngu ef sjúklingur með útbreiddan brunaáverka getur ekki borðað nóg vegna lystarleysis eða áhrifa verkja og lyfja. Magaslangan er mjúk plastslanga sem þrædd er gegnum aðra nösina og niður í maga. Sérstök næring sem inniheldur öll nauðsynleg næringarefni er gefin í slönguna til viðbótar við það sem sjúklingur getur borðað og drukkið sjálfur.

Hafa þarf í huga að D - vítamín framleiðsla úr sólarljósi í húð, sem hefur brennst djúpum bruna er takmörkuð, jafnvel þó sár séu gróin. Hætta á D - vítamínskorti fylgir djúpum og umfangsmiklum brunum, einkum hjá börnum, og því er mikilvægt að taka inn ráðlagða dagsskammta af D - vítamíni allt árið.
Þegar sár eru gróin minnkar orku- og próteinþörf líkamans og færist nær því sem áður var. Endurskoða þarf næringarþörf og næringarvenjur við útskrift af sjúkrahúsi. Næringarfræðingur endurmetur næringarþörf og gefur ráð um notkun bætiefna. Eftirlit næringarfræðings getur verið nauðsynlegt í nokkrar vikur eða mánuði eftir útskrift af sjúkrahúsi.
Við minni áverka sem ekki þarfnast innlagnar á sjúkrahús er líklegt að almenn holl fæða í samræmi við ráðleggingar um mataræði frá Embætti landlæknis fullnægi næringarþörf. Sé mataræði ekki í samræmi við ráðleggingar gæti verið ástæða til að meta þörf fyrir önnur bætiefni til viðbótar við D - vítamín, sem öllum Íslendingum er ráðlagt að taka, sér í lagi yfir veturinn. Einnig geta próteindrykkir verið góð viðbót á meðan sár eru að gróa.


Fyrsta sárahreinsun lítilla sára fer fram á bráðamóttöku eða heilsugæslu og þar eru gefin fyrirmæli um hvernig á að annast sárin heima og um endurkomu.

Við alla umönnun sára er áríðandi að viðhafa góðan handþvott og nota handspritt á hendur. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir einkennum um sýkingu sem geta verið auknir verkir, hiti og tilfinning um æðaslátt í sárinu, roði umhverfis sár, aukinn vessi í umbúðir og hækkaður líkamshiti.

Brunasár á höndum eða fótum geta valdið bjúgmyndun og er því mikilvægt að hafa hækkað undir hendi eða fæti fyrstu dagana til að minnka bjúg.


Aftur út í lífið

Endurhæfing eftir brunaslys hefst strax við innlögn á sjúkrahúsið og þegar sjúkrahúsmeðferð lýkur heldur flókið bataferli áfram þar sem sálfélagsleg (e. psychsocial) og líkamleg endurhæfing þurfa að haldast í hendur.

Með sálfélagslegri endurhæfingu er átt við fræðslu og stuðning sem miðar að því að auðvelda félagsleg samskipti og þátttöku í samfélaginu aftur, og auka þannig líkur á að komast aftur í skóla eða til vinnu.

Mörgum hefur reynst vel að vera búnir að æfa og fara í gegnum möguleg viðbrögð sín í nýjum aðstæðum t.d. við því að hitta ókunnuga, eða þegar ókunnugir stara á mann eða spyrja óþægilegra spurninga.

Áður en til útskriftar kemur er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar og sjúkraþjálfari meti og skipuleggi með þér þann stuðning sem þú kemur til með að þurfa. Þar má nefna aðstoð við meðferð sára, notkun hjálpartækja, þjálfun og æfingar, aðstoð við innkaup, þrif og matargerð og aðstoð við að komast á milli staða ef þú getur ekki keyrt. Einnig er mikilvægt að skipuleggja áframhaldandi eftirlit á göngudeild. Enn fremur átt þú að fá upplýsingar og fræðslu um hvers þú mátt vænta næstu mánuði í sambandi við líkamlegar og andlegar afleiðingar slyssins og hvaða stuðningur er í boði eftir útskrift s.s. sálfræðiráðgjöf, félagsráðgjöf, sjúkraþjálfun og meðferð við örum, kreppum, kláða og verkjum. Einnig þarft þú að kunna hvernig best er að hugsa um nýja húð, hvernig á að nota þrýstingsklæði og teygjubindi/hólka, hvernig á að meðhöndla blöðrur og lítil sár og hvert þú átt að hafa samband ef þú hefur áhyggjur eða spurningar.

Það eru mikil viðbrigði að koma úr vernduðu umhverfi sjúkrahússins og hefja aftur þátttöku í daglegu lífi, einkum þar sem aðrir hafa takmarkaðan skilning á því sem þú hefur gengið í gegnum og á þeim viðfangsefnum sem þú glímir við. 

Sjá einnig: https://www.phoenix-society.org/journey-forward

Góður undirbúningur fyrir endurkomu í skóla eða vinnu eftir alvarlegt brunaslys sem hefur áhrif á ásýnd og þrek, getur komið í veg fyrir óþarfa vanlíðan hjá bæði þér og þeim sem þú átt í samskiptum við. Það á sérstaklega við um börn og unglinga. Þú þarft að ákveða hvaða upplýsingar þú vilt gefa skólanum eða vinnustaðnum um slysið, aðstæður þínar og líðan.

Það er gagnlegt að vera í sambandi við kennara eða vinnuveitanda sem getur verið tengill milli þín og skólans/vinnunnar og upplýst nemendur eða vinnufélaga um það sem þú gefur leyfi fyrir áður en þú mætir. Þannig má spara þér áreiti og endurteknar spurningar.

Ef barn eða unglingur hefur legið inni á Barnaspítala Hringsins vegna brunaáverka er hægt að óska eftir að hjúkrunarfræðingur hafi samband við kennara og skólahjúkrunarfræðinga barnsins til að undirbúa komu þess. Góður undirbúningur fyrir endurkomu barns í skóla getur komið í veg fyrir stríðni, einelti, störur og óþægilegar spurningar.


Það er manninum eðlislægt að vera forvitinn um annað fólk. Einkum og sér í lagi erum við forvitin ef sá sem við mætum er ólíkur okkur sjálfum á einhvern hátt til dæmis af ólíkum kynþætti, framandlega klæddur, með óvanalegt göngulag og líkamsburði, gerviútlim, óvanalegan hárvöxt, áberandi húðflúr eða ör.

Fólk starir yfirleitt af forvitni og vegna þess að því er ekki sama um annað fólk. Mjög fáir stara af illgirni eða til þess að vera dónalegir.
Sumir spyrja nærgöngulla spurninga og lítil börn geta verið áhugasöm og spurul um það sem þau hafa ekki séð áður.

Flestum finnst óþægilegt að fá óþarfa og óumbeðna athygli frá ókunnugum, svo sem að láta stara á sig eða að fá yfir sig spurningaflóð. Sumir finna fyrir kvíða og fá jafnvel líkamleg einkenni eins og hraðan hjartslátt, sting í magann, svitna eða fá herping í hálsinn þegar þeir hitta ókunnuga. Þú forðast jafnvel að fara í skólann, í sund eða líkamsrækt, í búðir, bíó, á veitingahús og á tónleika og sýningar eða í vinnu.

Ef þú hugsar í sífellu um að aðrir séu að gefa þér gætur og hefur áhyggjur af hvað öðrum kann að finnast um þig, þá getur það leitt til framkomu eða viðbragða hjá þér sem aðrir eiga erfitt með að skilja og bregðast við. Manneskjan sem þú hittir veit ekki hvernig hún á að vera ef þú sýnir með líkamlegu látbragði að þér líður illa og hræðist samskiptin.

Til þess að líða betur innan um ókunnugt fólk getur verið gagnlegt að temja sér og æfa aðferð til að takast á við störur og ágengar spurningar annarra áður en maður lendir í slíkum aðstæðum.

Ein aðferð er svona:

 • Gættu þess að hugsa og tala jákvætt við sjálfan þig, ekki tala þig niður heldur hugsa "ég get þetta"
 • Talaðu í vingjarnlegum tón.
 • Horfðu í augu viðkomandi.
 • Réttu úr þér.
 • Brostu á þinn hátt.
 • Hafða svar við ágengri spurningu á reiðum höndum svo sem:
  -  "já ég brenndist á heitu vatni þegar ég var barn, en ég vil helst ekki tala um það".
  -  "Ég sé að þú ert að velta fyrir þér hvað hefur komið fyrir mig? ég lenti í gassprengingu fyrir mörgum árum, en hef náð mér þokkalega"
  -  "Ertu að spá í hverju ég lenti? ég vil ekki tala um það, því það kemur ókunnugum ekkert við.
  -  "Ég sé að þið horfið svo mikið á mig – það er allt í lagi – það kviknaði í húsinu sem ég bjó í – það var erfitt fyrst, en núna er allt farið að ganga betur“.

Aðalmálið er að ákveða og búa sig undir hvað og hversu mikið þú vilt segja ókunnugum um þína hagi, og æfa hvernig þú segir það. Þá munu ágengar spurningar og störur ekki koma þér úr jafnvægi. 

Sjá nánar:
https://www.phoenix-society.org/what-we-do/saras-steps 
https://www.phoenix-society.org/journey-forward

Þegar sárin eru gróin

Ný húð er viðkvæm og þarfnast góðrar umhirðu, hvort heldur sárin hafa gróið af sjálfu sér eða fengið húðágræðslu. Nýja húð þarf að vernda fyrir utanaðkomandi áreitum svo sem þrýstingi, höggum, hnjaski, hita, kulda, sól, þurrki og ertandi efnum. Skaði á taugum og taugaendum í húðinni leiðir til breytinga á húðskyni, svo sem á hita- og kuldaskyni, en getur einnig valdið doðatilfinningu, stingjum og verkjum. Einnig getur svitamyndun breyst eða horfið á þeim svæðum þar sem sárin voru dýpst. Einangrunarhæfni nýju húðarinnar er minni en heilbrigðrar húðar vegna þess að hún er þynnri. Það, ásamt breytingum á efnaskiptum líkamans getur valdið kulvísi.

Heilbrigð húð geymir fitu- og svitakirtla, taugar og taugaenda. Djúp brunasár valda skemmdum á þessum mikilvægu starfseiningum húðarinnar. Húðin verður þurr og flagnar auðveldlega vegna þess að hana skortir eðlilegan raka og fitu. Ný húð þarf að fá utanaðkomandi raka með rakagefandi áburði. Það er einstaklingsbundið hvaða tegund af rakagefandi áburði hentar best. Rakagefandi áburð þarf að nota oft á dag en þó ekki þannig að húðin sé fitugljáandi lengi á eftir.

Ef þrýstiklæði (e. pressure garments) eru notuð þarf að gefa áburðinum tíma til að fara inn í húðina áður en farið er í klæðin. Áburðir sem innihalda vax, paraffin eða eru mjög olíuríkir geta farið illa með þrýstiklæði og ber að forðast notkun þeirra. Þrýstiklæði geta valdið núningi og ert húðina og því þarf að gæta þess vel að þau séu í réttri stærð og að fylgjast með húðinni á útsettum stöðum. Ef þrýstiklæðin særa svo sem í handarkrika getur þurft að setja silicon púða undir þar sem álagið er mest.
Á Landspítala er hægt að fá þunna bómullarvettlinga sem hlífa viðkvæmri húð handanna. Enn fremur fer víður klæðnaður úr mjúku efni best með húðina á líkamanum á meðan hún er sem viðkvæmust. Ef fætur hafa brennst þarf stundum að nota sérpantaða skó á meðan nýja húðin er að styrkjast.

Auk þess að verja nýja húð fyrir hnjaski og þurrki þarf að viðhafa almennt hreinlæti. Fyrir nýja húð er betra að fara í sturtu með litlum krafti á vatnsbununni en baðkar. Mikilvægt er að athuga alltaf hitastig vatnsins fyrirfram. Hafa þarf hugfast að allar sápur og krem sem innihalda lanólín eða alkóhól þurrka húðina. Ekki er æskilegt að nota sápu, en ef þarf í einhverjum tilvikum að nota sápu þá á hún að vera mild og fljótandi. Yfirleitt er best að nota mjúkt handklæði og varast að nudda húðina þegar hún er þurrkuð. Enn fremur veldur klórbætt vatn í sundlaugum eða heitum pottum auknum þurrki og kláða ef þess er ekki gætt að verja húðina vel fyrir og eftir sundið.
Ný húð hefur aðra áferð og lit en heilbrigð húð. Það tekur húðina og örin mánuði eða ár að fá eðlilegri lit og áferð, því enduruppbygging húðar og vefja heldur áfram fyrstu tvö til þrjú árin eftir brunaáverkann þó svo sárin séu búin að loka sér. Ef brunasárin voru djúp nær húðin aldrei upphaflegri áferð eða lit.


Þegar brunasárin eru gróin er nýja húðin mun þynnri og viðkvæmari en óbrennda húðin. Þessi nýja húð er þunn og viðkvæm fyrstu árin, einkum á höndum og handarbaki, fótum og fótleggjum og þar geta því myndast afrifur og blöðrur við minnstu viðkomu. Því er mikilvægt að verja nýju húðina fyrir öllu hnjaski svo sem þrýstingi, höggum, klóri, núningi, þurrki, hita og kulda.

Þrýstiklæði geta valdið núningi og ert húðina og því þarf að gæta þess vel að þau séu í réttri stærð og að fylgjast með húðinni á útsettum stöðum. Ef þrýstiklæðin særa svo sem í handarkrika getur þurft að setja silicon púða undir þar sem álagið er mest.

Á Landspítala er hægt að fá þunna bómullarvettlinga sem hlífa viðkvæmri húð handanna. Enn fremur fer víður klæðnaður úr mjúku efni best með húðina á líkamanum á meðan hún er sem viðkvæmust. Ef fætur hafa brennst þarf stundum að nota sér pantaða skó á meðan nýja húðin er að styrkjast.

Litlar blöðrur, sem eru minni en krónupeningur, er best að láta í friði (ekki sprengja) og hlífa fyrir hnjaski. Ef þær springa þá má skola sárið með hreinu vatni og setja silicon grisju (grisjur sem ekki festast ofan i sárið) og þurrar umbúðir yfir og festa með léttu grisju- eða teygjubindi. Aldrei skal setja plástur á nýgróna húð. Plásturinn getur valdið blöðrum og einnig er hætta á afrifum þega hann er fjarlægður. Einnig má nota sérstakt sárasprey á minni afrifur. Ef stórar afrifur eða blöðrur myndast er mikilvægt að þú hafir samband sem fyrst við deildina þína, göngudeild eða heilsugæslu.


Á fyrsta árinu eftir brunaáverka getur ný húð á útlimum, einkum fótleggjum, blánað og myndað dökka bletti. Litabreytingin og blettirnir verða oft mest áberandi eftir langar stöður og göngur eða ef útlimur hangir niður.

Bláminn og blettirnir myndast vegna blóðrásartruflana og vegna þess hversu húðin er þunn. Því er mikilvægt að hafa fætur uppi á stól þegar setið er og hafa kodda undir höndum og handleggjum. Teygjubindi, hólkar og þrýstiklæði veita einnig æðunum stuðning og bæta blóðrásina í útlimum.


Þegar sár grær er eðlilegt að finna fyrir kláða og finna flestir fyrir talsverðum kláða í vikur og mánuði eftir brunaslysið. Kláðinn er yfirleitt verstur á útlimum og baki. Börn eru oft verr haldin af kláða heldur en fullorðnir.

Ný húð er viðkvæm fyrir klóri, núningi og hvers kyns hnjaski og ef kláðinn er mikill getur verið nauðsynlegt að sofa í vettlingum.
Ef kláði er það mikill að hann truflar svefn og hvíld, einbeitingu eða veldur pirringi og ergelsi meira og minna allan sólarhringinn er mikilvægt að meta orsakir og veita meðferð.

Orsakir mikils kláða í kjölfar brunaáverka eru fjölmargar. Vitað er að andlegt álag, þreyta og svefnleysi eykur kláða og pirring í húðinni. Ein algengasta ástæðan fyrir kláða í nýgróinni húð er húðþurrkur vegna skorts á húðfitu. Við brunaáverka skemmast fitukirtlar húðarinnar og eyðast jafnvel alveg ef bruninn er djúpur. Húðin verður þurr og flagnar og kláði og stingir í húðinni magnast. Til að minnka þurrk og kláða er því nauðsynlegt að nota rakagefandi áburð oft á dag.

Histamínlosun í húðinni getur verið ein orsök langvinns kláða. Því getur notkun ofnæmislyfja gefið góða raun. Margir telja að þær taugar sem bera kláðaskilaboð séu þær sömu og miðla boðum um sársauka og langvinna verki og hafa lyf í flokki taugalyfja verið notuð við kláða sem ekki hefur látið undan annarri meðferð.
Einnig þarf að hafa í huga að í einstaka tilvikum getur mikill og vaxandi kláði ásamt roða og hita í húð bent til sýkingar sem krefst meðferðar með sýklalyfjum.


Brunasárum fylgja verkir sem eru verstir fyrstu dagana. Einnig geta verkir í nýjum húðtökusvæðum orðið verri en verkir í sjálfum brunasárunum. Í flestum tilvikum er fremur auðvelt að meðhöndla þessa skammtíma verki með verkjalyfjum. Hins vegar er þekkt að langvinnir verkir (krónískir verkir) geta fylgt brunaáverka og er þá átt við verki sem standa lengur en fimm til sex mánuði. Þessir langvinnu verkir geta bæði verið stöðugir yfir sólarhringinn eða komið í kviðum. Langvinnir verkir geta raskað hvíld og svefni og getu fólks til náms og vinnu. Það er mjög einstaklingsbundið hvaða aðferðir og lyf henta best við meðferð langvinnra verkja eftir brunaáverka, og þarf oft tíma og þolinmæði til að finna það sem gagnast best.

Hafa þarf í huga að kvíði, þreyta og svefntruflanir geta aukið sársauka upplifun og getur myndast vítahringur kvíða, þreytu, svefnleysis og verkja sem mikilvægt er að rjúfa. Enn fremur getur mikill og viðvarandi kláði aukið verkjaupplifun og er því mikilvægt að meðhöndla kláða sé hann til staðar. Fyrsti viðkomustaður einstaklinga með langvinna verki eftir brunaáverka er oftast heilsugæslustöð. Heilsugæslan vísar síðan á verkjateymi Landspítala eða Reykjalundar ef þess gerist þörf.


Ný húð er viðkvæm fyrir hitabreytingum og fyrir útfjólubláum geislum sólarinnar og brennur fljótt. Það er mikilvægt að nota góða sólarvörn með háum varnarstuðli (SPF 50 sun block) og verja húð fyrir sól með léttum klæðnaði. Til að verja andlit og háls er t.d. hægt að nota derhúfu eða skyggni.

Sólböð eru aldrei æskileg, hvorki fyrir nýja húð né heilbrigða. Ný húð er einnig viðkvæm fyrir kulda og er sérstaklega mikilvægt að hlífa húðinni í andlitinu t.d. með góðum trefli eða lambhúshettu og nota hlýja hanska eða vettlinga og sokka fyrir hendur og fætur.

Um leið og sárin eru vel gróin er í lagi að fara í sund en þá er mikilvægt að nota sterka sólarvörn (SPF 50 sun block) og nota rakagefandi áburð í meira mæli en venjulega fyrir og eftir sundið. Gæta þarf þess að skola allt klórvatn vandlega af líkamanum eftir sundið


Sjúkraþjálfun er mikilvægur þáttur í meðferð eftir brunaáverka og þarf að hefjast sem fyrst eftir að ástand sjúklings er orðið stöðugt.

Markmið sjúkraþjálfunar og æfinga er að viðhalda hreyfingu í liðamótum, og hindra kreppur (e. contractures) og efla úthald og þol.

Ef brunaáverki liggur yfir liðamót getur stíf og hörð húðin hindrað fulla hreyfingu liðamóta. Minnkuð hreyfing og hreyfingarleysi veldur því að vöðvar og sinar umhverfis liðamótin styttast og leiðir það til stirðleika og getur framkallað kreppur. Mikilvægt er að gera teygjuæfingar frá byrjun til að hindra slíka hreyfiskerðingu og í sumum tilfellum þarf að nota spelkur.

Þörf fyrir áframhaldandi endurhæfingu á Grensásdeild eða á göngudeild hjá sjúkraþjálfara er metin meðan á sjúkrahúsdvöl stendur.

Eftir útskrift af sjúkrahúsi er mælt með að koma sér upp fastri dagskrá þar sem hreyfing og æfingar eru í forgangi. Byggja þarf upp þrek til dæmis með reglulegum gönguferðum og almennri líkamsþjálfun í samráði við sjúkraþjálfara. Það getur tekið eitt til tvö ár að ná upp fyrra þreki.

Börn eru yfirleitt fljótari en fullorðnir að ná upp fyrri hreyfigetu og þoli því þeim er tamara að hreyfa sig í leik.


Ör og kreppur

Húð sem hefur brennst og er lengur en þrjár til fjórar vikur að gróa verður sjaldnast eins teygjanleg og mjúk og óbrennd húð. Það er hins vegar mjög einstaklingsbundið hversu mikil örmyndunin verður.

Örmyndun tengist einkum aldri við brunaslys, kynþætti, dýpt sára, staðsetningu á líkamanum og hversu lengi sárin eru að gróa og hvort þarf að græða á þau húð. Sár sem hafa verið lengur en þrjár vikur að gróa og ágrædd húð skilja alltaf eftir ör sem geta verið mismunandi að lit og áferð. Nýja húðin og örin eru mismunandi viðkomu til dæmis hörð, strekkt og stíf, og mismunandi mikið upphleypt. Litabreytingar eru einnig algengar í nýrri húð, oftast rauðar eða bláleitar.

Hitabreytingar hafa áhrif á blóðflæðið í húðinni og örunum og er ný húð viðkvæm bæði fyrir hita og kulda. Þannig getur húðin og örin blánað eða hvítnað í kulda en roðnað í hita og við líkamlega áreynslu.

Þó að sárin virðist gróin eftir djúpan bruna, þá er enduruppbygging vefja og húðar enn virk í eitt til tvö ár eftir brunaáverka. Þannig er sjaldnast hægt að segja til um endanlegt útlit húðarinnar og öra fyrr en eftir tvö til þrjú ár.

Ef brunaáverki liggur yfir liðamót getur stíf og hörð húðin hindrað fulla hreyfingu liðamóta. Minnkuð hreyfing og hreyfingarleysi veldur því að vöðvar og sinar umhverfis liðamótin styttast og leiðir það til stirðleika sem getur framkallað kreppur (e. contractures). Mikilvægt er að fá ráðgjöf sjúkraþjálfara og gera teygjuæfingar til að hindra slíka hreyfiskerðingu og í sumum tilfellum þarf að nota spelkur. Þar sem nýja húðin er að þroskast í 2-3 ár er nauðsynlegt að gera æfingar daglega í allan þann tíma og jafnvel lengur til að minnka hreyfiskerðingu og stirðleika.

Þær aðferðir sem helst eru notaðar til að minnka ör eru þrýstiklæði (e. pressure garments), lasermeðferð, sílikon og nudd. Erlendar rannsóknir benda til að lasermeðferð geti mýkt ör og gert þau minna upphleypt, gert húðina teygjanlegri og einnig minnkað verki og kláða. Notkun þrýstiklæða hefur verið hefðbundin aðferð við meðhöndlun brunaöra í áratugi. Rannsóknir á gagnsemi þrýstiklæða hafa þó ekki sýnt fram á afdráttarlausa gagnsemi. Einnig benda rannsóknir til að sílikon á ýmsu formi geti mýkt ör og gert þau minna upphleypt. Enn fremur er nudd talið geta mýkt ör.

Gagnlegar vefsíður:

https://www.phoenix-society.org/resources/scars-in-the-summer 
https://www.changingfaces.org.uk/services-support/skin-camouflage-service/


Eins og nafnið bendir til, þá gefa þrýstiklæði ákveðinn þrýsting á nýju húðina og örin. Þessi þrýstingur virðist hægja á vexti öranna og veldur því að þau verða minna upphleypt, mýkri, ljósari og teygjanlegri og þannig verður hreyfanleiki liðamóta betri. Þrýstiklæðin minnka kláða og geta einnig minnkað verki í þykkum örvef. Klæðin verja húðina enn fremur fyrir hnjaski og áverkum.

Þétt vafin teygjubindi eða vafningar eru oft notaðir fljótlega eftir að sár eru gróin fyrir útlimi sem þrýstiklæði. Mælt er með að bæði börn og fullorðnir sem hafa fengið húðágræðslu noti þau og einnig þeir sem hafa brunasár sem eru lengur en þrjár til fjórar vikur að gróa. Um leið og sárin eru gróin þá er notkun þrýstiklæða hafin vegna þess að á því stigi er örvefurinn mest móttækilegur fyrir þrýstingi.

Þrýstiklæði eru gerð úr mjúku teygjuefni sem teygist í allar áttir. Efnið er alsett örsmáum götum sem gerir það að verkum að húðin nær að anda í gegnum það. Þau eru til í ýmsum litum. Þrýstiklæði eru sérsniðin á bæði hendur, handleggi, fætur, fótleggi, búk og andlit.

Þrýstiklæði þarf að panta fyrir hvern og einn og er mikilvægt að mæla stærðirnar nákvæmlega. Stoðtækjafræðingur sér um mælingar og gætir þess að þrýstiklæðin passi vel og gefi réttan þrýsting á örin. Sníða þarf ný klæði eftir því sem barn og unglingar stækka og þroskast. Hjá börnum undir 10 ára aldri getur þurft að skipta um þrýstiklæðin á sex mánaða fresti. Huga þarf að nýjum klæðum hjá fullorðnum ef líkamsþyngd breytist um fjögur til fimm kg.

Til að þrýstiklæði gagnist sem best er nauðsynlegt að nota þau 23 tíma á sólarhring í u.þ.b. 12 til 18 mánuði. Hafa þarf tvenn klæði til skiptanna þannig að hægt sé að tryggja samfellda notkun og þrýsting á örin. Mælt er með að taka þau einungis af fyrir bað, sturtu eða sund eða þegar verið er að matast (þrýstiklæði fyrir andlit/höfuð).

Hvernig eru þrýstiklæði þvegin?

Mælt er með að þvo þrýstiklæðin daglega. Oftast er nægilegt að skola úr þeim í höndunum og þvo af og til í þvottavél úr 40° C heitu vatni á þvottakerfi fyrir viðkvæman þvott. Ekki má nota bleikiefni. Nota skal mild þvottaefni (sem innihalda lítið af fosfötum). Þrýstiklæði má hvorki strauja, setja í þurrkara né setja í þurrhreinsun. Klæðin þarf að þurrka vel og er best að leggja þau til þerris eða hengja þau upp.

Má nota áburð/krem undir þrýstiklæði?

Mjög olíuríkir áburðir og áburðir sem innihalda vax eða paraffin geta skemmt klæðin. Gott er að leyfa áburði að fara vel inn í húðina áður en farið er í þrýstiklæðin aftur. Þrýstiklæðin eru dýr og því skiptir miklu máli að fara vel með þau til þess að þau endist sem lengst. Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í kostnaði við kaup á þrýstiklæðum og er hlutur sjúklings í kostnaði 10% af heildarverði.

Gagnlegar vefsíður:

https://www.stod.is/ 
https://www.phoenix-society.org/resources/pressure-garments

Lasermeðferð á brunaör barna og fullorðinna hefur verið talsvert rannsökuð erlendis og hefur komið í ljós að meðferðin getur sléttað upphleypt ör, aukið teygjanleika og mýkt húðarinnar, minnkað roða og litabreytingar í örunum og í sumum tilvikum minnkað kláða og verki. Lasermeðferð er hægt að beita bæði á nýleg ör og eldri, en til að ná sem bestum árangri er æskilegt að hefja meðferð sem fyrst eftir að húðin er vel gróin. Útlit og eðli öranna og aldur sjúklings ráða mestu um það hvaða lasermeðferð er notuð hverju sinni. Til að lasermeðferð beri árangur þarf oftast að beita meðferðinni í þrjú til tíu skipti á fjögurra til átta vikna fresti. Í sumum tilvikum þar sem mikil þykknun eða ofholdgun er til staðar, er notuð samsett meðferð þar sem lyfjum, eins og t.d. sterum, er sprautað í örin samfara lasermeðferðinni. Hafa þarf í huga að lasermeðferð getur aldrei látið örin hverfa en meðferðin getur gert örin minna áberandi og húðina mýkri.

Lasermeðferð er mjög sérhæfð og tækjabúnaður (tegundir lasertækja) í stöðugri þróun. Því er mikilvægt að velja sérfræðinga sem hafa reynslu og þekkingu á meðferð brunaöra og hafa yfir að ráða nýjustu tegundum laser. Á Íslandi er þessi sérhæfða meðferð veitt af sérfræðilæknum í húðsjúkdómum hjá Húðlæknastöðinni og Útlitslækningu, sem veita einnig meðferð við valbrá. Bæði Húðlæknastöðin og Útlitslækning eru með samning við Sjúkratryggingar Íslands.


Rannsóknir benda til að sílikon geti mýkt ör og dregið úr því hversu upphleypt og stíf þau verða. Sílikon má nota um leið og húðin er gróin. Ekki er vitað með vissu hvaða það er við sílikon sem gefur því þann eiginleika að draga úr vexti öra. Sílikon er framleitt í ýmsu formi svo sem úði, hlaup, áburður og þynnur (e. silicone gel sheets). Algengast er að nota sílikon þynnur á brunaör, og þær má einnig nota undir þrýstiklæði á erfiða staði. Einnig eru til andlitsgrímur úr sílikoni.

Nánari umfjöllun um sílikon má finna hér: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4486716/


Þegar nudd er notað til að mýkja ör og auka teygjanleika húðarinnar er nuddað varlega með hringhreyfingum. Mikilvægt er að nota mýkjandi krem eða olíu t.d. góða ólífuolíu
Í sumum tilvikum getur þurft að lagfæra ör og kreppur eftir djúpan bruna með skurðaðgerð, auk þess að beita einhverjum af þeim aðferðunum sem greint er frá í öðrum köflum. Myndun öra og útlit þeirra er mjög einstaklingsbundið og mismunandi hvaða aðferðir eiga við i hverju tilviki. Einnig er mjög einstaklingsbundið hvort og hvað það er við örin eða nýgróna húð sem angrar. Flestir kjósa að prófa aðferðir sem ekki krefjast skurðaðgerða. Því getur verið gagnlegt að fá álit frá bæði sérfræðilæknum í húðsjúkdómum og lýtaskurðlæknum varðandi það hvaða aðferðir eru mest viðeigandi í hverju tilviki fyrir sig.

Húð sem hefur brennst er viðkvæm. Því þarf að velja og nota snyrtivörur varlega og nota vörur sem eru ofnæmisprófaðar. Það er mjög einstaklingsbundið hvernig húðin bregst við fegrunarkremum og „make-up“ vörum. Öruggast er að prófa krem á litlum bletti fyrst og bíða í sólarhring þar til snyrtivaran er sett á stærra svæði. Ef litabreytingar í andliti eða hálsi angra þig, þá getur þú prófað að endurskoða litaval t.d. á peysum, hálsklútum og treflum. Því í sumum tilvikum geta t.d. kaldir litir gert bláma og roða í húð meira áberandi. 

Sjá einnig: https://www.changingfaces.org.uk/services-support/skin-camouflage-service/

Börn og brunaáverkar

Staðsetning, útbreiðsla og dýpt brunasára og aldur barnsins segja til um það hvort hægt er að veita barninu meðferð á heilsugæslu eða göngudeild eða hvort innlögn á Barnaspítala Hringsins er nauðsynleg.

Til þess að brunasár grói sem fyrst þarf að halda sárunum hreinum og hlífa þeim fyrir óhreinindum og hnjaski. Það fer eftir staðsetningu og dýpt sáranna og aldri barnsins hversu oft þau eru hreinsuð og hvort og hvaða umbúðir eru notaðar.

Sár í andliti eru oftast höfð umbúðalaus og eru þá þvegin 1-2 á dag og borinn á þau áburður til þess að halda þeim rökum og minnka hættu á skorpumyndun. Umbúðir eru oftast settar á sár á útlimum og búk. Algengast er að sárahreinsun og umbúðaskipti fari fram 3-4 sinnum í viku í fyrstu. Eftir því sem sárin gróa getur liðið lengri tími á milli sáraskiptinga.

Barnið er svæft við allar stærri sáraskiptingar og fara þær fram á skurðstofu eða á gjörgæsludeild. Sárameðferð stærri sára getur tekið 1-3 klukkutíma.
Ef sárin eru lítil þá er oft nægilegt að gefa barninu mild verkja- og kvíðastillandi lyf og fer sáraskipting þá fram á baðherbergi á barnadeild.

Fljótlega eftir brunaslysið getur safnast bjúgur í kringum brunasárin og oft á allan líkamann. Þessi bjúgsöfnun getur staðið í nokkra daga. Ef brunaáverki er á útlim er því nauðsynlegt að hafa hátt undir fæti eða handlegg til þess að minnka bjúgsöfnun. Ef brunaáverki er í andliti eða á hálsi þá er mikilvægt að barnið hafi hátt undir höfði og efri hluta líkamans og liggi ekki í flatri stöðu.

Brennd húð og húð sem er að gróa er ekki eins teygjanleg og heil húð. Ef brunaáverki nær yfir liðamót getur stíf húðin hindrað fulla hreyfingu um liðamótin. Í sumum tilvikum getur verið þörf á því að nota spelkur til að halda fingrum, höndum eða útlimum í réttri stöðu á meðan sárin eru að gróa. Því er sjúkraþjálfun og æfingar mikilvæg til þess að halda eðlilegri hreyfigetu um liðamótin.


Brunaslys líkt og önnur áföll í bernsku geta haft áhrif á andlega líðan og þroska barna og unglinga. Þrátt fyrir öfluga verkjameðferð frá byrjun þá geta verkir og kláði verið fylgifiskur sárameðferðar og sjúkraþjálfunar. Sjúkrahúsvistin ein og sér getur valdið bæði streitu og aðskilnaðarkvíða. Álag við þær aðstæður geta haft mikil áhrif á hegðun barnsins og unglingsins.

Börn bregðast þó við á mismunandi hátt eftir því á hvaða aldri þau eru þegar brunaslysið verður. Reiði, pirringur, óróleiki, hræðsla og kvíði eru algeng einkenni. Barnið getur orðið mjög vart um sig og átt erfitt með að treysta starfsfólki og öðrum sem ekki eru í fjölskyldunni. Svefntruflanir og martraðir eru einnig algengar sem og breytingar á hegðun. Til dæmis getur barn sem áður pissaði í kopp, farið að nota bleyju aftur. Þessar breytingar á líðan og hegðun geta haldið áfram eftir að heim er komið eða jafnvel komið fyrst í ljós eftir útskrift af sjúkrahúsi. Í flestum tilvikum er um að ræða eðlileg viðbrögð sem geta staðið yfir fyrstu mánuðina eftir slíkt áfall.

Brunaör geta einnig haft áhrif á líkamsímynd barna og unglinga; þá hugmynd sem hver og einn hefur um útlit eigin líkama og starfsemi hans. Líkamsímyndin er í mótun allt frá fæðingu og er sú þróun hluti af heilbrigðum þroska barnsins sem kynveru. Rannsóknir benda til að þeir sem hafa fengið brunaör í barnæsku, virðast ná að aðlagast vel og þróa með sér sterka líkamsímynd, óháð staðsetningu og útbreiðslu öranna. Að alast upp með ör á líkamanum sem barn og unglingur á mótunarárum kynferðisþroskans virðist þannig vera auðveldara, heldur en að verða fyrir miklum útlitsbreytingum á fullorðinsárum, þegar kynferðisþroskinn og sjálfsímyndin eru nokkurn veginn fullmótuð.

Slysið, vanlíðan barns og sjúkrahúsdvöl hefur áhrif á alla í fjölskyldunni. Foreldrar glíma ef til vill við sektarkennd vegna þess hvernig slysið bar að. Systkinum getur liðið illa vegna þess að þau gætu hafa átt hlut að máli eða verið áhorfendur að slysinu og líður illa með að horfa upp á systkini sitt veikt. Systkini geta einnig upplifað að þau séu afskipt vegna þeirrar athygli og viðveru sem barnið þarfnast. Enn fremur er hætt við að eðlileg rútína og skipulag í fjölskyldunni raskist svo sem matmálstímar og háttatímar.

Þegar áfall dynur yfir svo sem þegar barn verður fyrir brunaslysi, er mikilvægt að fjölskyldan fái sérhæfðan stuðning sem fyrst. Á Barnaspítala Hringsins eru starfandi bæði barnasálfræðingur og félagsráðgjafi auk presta og djákna sem veita barni, foreldrum og systkinum sálgæslu og ráðgjöf þegar þess er óskað.

Sjá nánar:

https://www.changingfaces.org.uk/advice-guidance/relationships-social-life/ 
https://www.changingfaces.org.uk/advice-guidance/relationships-social-life/overcoming-challenges-dating-relationships/ 
https://www.phoenix-society.org/journey-forward


Sársauki er einstaklingsbundinn og þess vegna þarf að haga verkjalyfjagjöf samkvæmt því. Foreldrar þekkja barnið sitt best og geta aðstoðað starfsfólk við að meta líðan þess.

Til að draga úr sársauka fær barnið verkjalyf með reglulegu millibili yfir sólarhringinn og einnig sérstaklega fyrir sárameðferð og á meðan hún stendur yfir. Einnig getur verið nauðsynlegt að gefa róandi lyf. Athyglisdreifing svo sem með tónlist, leikjum, tölvuleikjum og sýndarveruleiki geta einnig verið gagnlegar aðferðir til þess að minnka verki og vanlíðan.

Mikilvægt er að barnið eða unglingurinn nái góðum nætursvefni því svefnleysi og kvíði skapa vítahring verkja og vanlíðunar. Umhverfisþættir eins og að halda háttatíma í föstum skorðum, njóta dagsbirtu á daginn (draga frá gluggum), hreyfa sig og takmarka skjátíma fyrir svefn, hafa mikil áhrif á gæði svefns og þar með verki og líðan.

Allir sem umgangast barn með brunasár þurfa að tileinka sér umgengis reglur sem minnka hættu á að bakteríur berist í sárin. Eftir því sem sárin eru útbreiddari þá er barnið viðkvæmara fyrir sýkingum.

Góður handþvottur og notkun á handspritti ásamt almennu hreinlæti eru lykilatriði til að draga úr sýkingarhættu. Þessi atriði eru mikilvæg hvort heldur barnið dvelur heima eða fær meðferð inni á sjúkrahúsi.

Ef barnið er lagt inn á sjúkrahús þarf það stundum að vera í svokallaðri varnareinangrun fyrstu dagana til að verjast sýkingum. Barnið er þá eitt á stofu og allir sem fara inn á herbergið þurfa að þvo sér vel um hendur og nota handsprtitt, klæðast gulum hlífðarslopp og jafnvel vera með hanska.
Heimsóknir þeirra sem eru með kvef eða aðra umgangskvilla eru ekki leyfðar.

Mikilvægt er að sjúkrastofan sé snyrtileg og allt óþarfa dót og rusl sé fjarlægt jafn óðum. Þannig er auðveldara fyrir ræstitækna að þrífa stofuna en það er gert daglega. Enn fremur þarf að spritta daglega þá hluti í umhverfinu sem oft er verið að taka á svo sem hurðarhúna, rúmgrindur, fjarstýringar og borðplötur.

Huga þarf að leikföngum, að þau séu hrein og að þau séu þrifin ef þau fara í gólfið. Skipta þarf daglega um rúmföt og föt ef barnið er klætt.
Brunasár í andliti eru oftast án umbúða og geta því óhreinkast ef barnið fer með hendur í andlitið, slefar yfir sár eða ef vessi rennur úr nefi yfir sár. Því þarf að gæta þess að barnið sé ávallt með hreinar hendur.

Einnig er áríðandi að hár barnsins fari ekki í sárin í andlitinu og getur þurft að klippa hárið.
Þegar barnið kemur heim og ef gæludýr eru á heimili þarf að ryksuga oftar en venjulega til þess að minnka líkur á því að hár frá gæludýrum berist í umbúðir og sár.


Eitt árangursríkasta ráðið gegn kláða er að halda húðinni hæfilega rakri með því að nota rakagefandi áburð. Einnig er mikilvægt er að klippa neglur reglulega. Ung börn þurfa jafnvel að sofa með vettlinga til að koma í veg fyrir að þau nái að klóra í sárin eða nýgróna húð. Auk þess þarf oft að gefa barninu lyf við kláða einkum fyrir svefn.

Í flestum tilfellum getur barnið sótt skóla eða leikskóla fljótlega eftir útskrift af sjúkrahúsi þegar sár eru gróin. Mikilvægt er að undirbúa skólafélaga og kennara áður en barnið eða unglingurinn mætir aftur í skólann.

Leikskólakennari/kennari og skólahjúkrunarfræðingur ásamt foreldrum og hjúkrunarfræðingum á Barnadeild þurfa að hafa samráð og skipuleggja hvers konar upplýsingar og fræðslu skólafélagar, vinir og aðrir kennarar þurfa á að halda.

Ef barnið er með ör, þarf að nota þrýstiklæði eða spelkur eða hefur aðrar sýnilegar útlitsbreytingar, þá getur góður undirbúningur fyrir endurkomu barnsins í skóla minnkað líkur á stríðni, einelti, störum og óþægilegum spurningum. Á þann hátt má einnig minnka líkur á því að barnið/unglingurinn neiti að fara í skólann eða að stunda íþróttir svo sem sund.

Sjá nánar:

https://www.phoenix-society.org/what-we-do/saras-steps 
https://www.changingfaces.org.uk/advice-guidance/children-parents-families/children-young-people/social-life-friends-school/


Barnið má fara í sund nokkrum vikum eftir að sárin eru vel gróin og er skynsamlegt að vera ekki of lengi í vatninu fyrstu skiptin meðal annars vegna áhrifa klórsins í vatninu á húðina. Áður en farið er í laugina er mikilvægt að bera rakagefandi áburð eða sólarvörn á gróna húð og brunaörin til að hlífa húðinni fyrir þurrki af völdum sundlaugarvatnsins.

Hafa þarf hugfast að þegar klór er notaður í sundlaugarvatn getur hann aukið á kláða og því þarf að skola klórvatnið vel af þegar sundferð lýkur og bera rakagefandi áburð aftur á húðina.


 

Hafðu samband

Það er von okkar að þessar upplýsingar verði stuðningur og leiðsögn í átt að bata fyrir þig sem þekkir brunaslys af eigin raun, fjölskyldu þína og vini.
Ef þú finnur ekki þær upplýsingar eða svör sem þú leitar eftir hér á síðunni, þá er hægt að senda fyrirspurn á sérfræðinga Landspítala eða skoða vefsíður sem finna má hér neðan:

Tengiliður/Heiti vefsíðu Netfang/vefsíða
Brunaslys/brunasár brunasar@landspitali.is
Bandarísk samtök einstaklinga sem hafa brennst https://www.phoenix-society.org
Bresk samtök einstaklinga með ör https://www.changingfaces.org.uk

Um útgáfuna

Útgefandi

Landspítali, Miðstöð sjúklingafræðslu

Febrúar 2024

Ábyrgð: Yfirlæknir og deildarstjóri HNE-, lýta- og æðaskurðdeild.

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?