Aðgangur að sjúkraskrá

Þegar þú leitar eftir meðferð á Landspítala eru færðar í sjúkraskrá upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna meðferðarinnar. Samkvæmt lögum um sjúkraskrár nr. 55/2009 átt þú rétt á að fá aðgang að sjúkraskránni þinni. Einnig er í vissum tilvikum hægt að veita nánum aðstandanda aðgang að sjúkraskrá látins einstaklings, þegar ríkar ástæður eru fyrir hendi eða miklir hagsmunir í húfi. Þá þurfa ættingjar eða umboðsmaður látins sjúklings að rökstyðja beiðni um upplýsingar eða afrit úr sjúkraskrá svo hægt sé að meta hagsmuni þeirra (samanber - lög um sjúkraskrár gr. 14,15 og 15a. sem eru hér neðan).

Óskir þú eftir að fá afrit af sjúkraskrá þinni, yfirlit yfir hverjir hafa skoðað sjúkraskrána þína eða afrit af sjúkraskrá látins ættingja er hægt að senda rafrænan póst á: Miðstöð um sjúkraskrárritun, sjukraskra@landspitali.is, eða fylla út form á vefnum: Beiðni um upplýsingar úr sjúkraskrá eða fæðingarskrá / To get a copy of the Medical Report.

Eða senda skriflega beiðni á: 

Miðstöð um sjúkraskrárritun, afhending sjúkraskrárgagna
Landspítali
Kópavogsgerði 2
200 Kópavogi.

Í skriflegu beiðninni þarf að koma fram: Nafn, kennitala, símanúmer, heimilisfang, tölvupóstfang  og hvaða gögnum úr sjúkraskránni þú ert að óska eftir, svo sem um hvaða komu á spítalann er að ræða.

Í beiðninni þar sem þú óskar eftir að fá afrit af sjúkraskránni þarf að koma fram hvernig þú vilt fá gögnin afhent, þ.e. á geisladiski eða á minnislykli, og einnig hvort þú vilt koma á Miðstöð um sjúkraskrárritun og fá afhent afrit af þeim gögnum sem þú óskaðir eftir, gegn framvísun persónuskilríkja eða fá gögnin send í ábyrgðarpósti á heimilisfang þitt. Þú þarft að greiða gjald fyrir gögnin, sjá gjaldskrá Landspítalans.

Gjaldskrá póstsins

Lög um sjúkraskrár gr. 14,15 og 15a

14. gr. Aðgangur sjúklings að eigin sjúkraskrá.
Sjúklingur eða umboðsmaður hans á rétt á aðgangi að eigin sjúkraskrá í heild eða að hluta og til að fá afhent afrit af henni ef þess er óskað. Beiðni þar að lútandi skal beint til umsjónaraðila sjúkraskrárinnar.
Sé um að ræða sjúkraskrárupplýsingar sem hafðar eru eftir öðrum en sjúklingi sjálfum eða heilbrigðisstarfsmönnum skal leita samþykkis þess sem upplýsingarnar gaf áður en þær eru sýndar honum. Ef sá sem þannig hefur veitt upplýsingar um sjúkling er látinn eða horfinn eða neitar á óréttmætum grundvelli að veita samþykki sitt getur landlæknir ákveðið að sjúklingi eða umboðsmanni hans skuli veittur aðgangur að umræddum upplýsingum, í heild eða að hluta.
[Sé talið að það þjóni ekki hagsmunum sjúklings að veita honum aðgang að sjúkraskrá í heild eða að hluta eða afhenda honum eða umboðsmanni hans afrit af henni skal umsjónaraðili sjúkraskrár leiðbeina um rétt til að bera synjun um aðgang undir embætti landlæknis skv. 15. gr. a. 
Sjúklingur á rétt á því að fá upplýsingar frá umsjónaraðila sjúkraskrár um það hverjir hafi aflað upplýsinga úr sjúkraskrá hans, m.a. með samtengingu sjúkraskrárkerfa, hvar og hvenær upplýsinga var aflað og í hvaða tilgangi.
 L. 6/2014, 2. gr.

15. gr. Aðgangur að sjúkraskrá látins einstaklings.
Mæli ríkar ástæður með því er umsjónaraðila sjúkraskrár heimilt að veita nánum aðstandanda látins einstaklings, svo sem maka, foreldri eða afkomanda, aðgang að sjúkraskrá hins látna og láta í té afrit hennar ef þess er óskað. Við mat á því hvort veita skuli aðgang að sjúkraskrá látins einstaklings skal höfð hliðsjón af hagsmunum aðstandanda sem óskar eftir slíkum aðgangi og vilja hins látna, liggi fyrir upplýsingar um hann. Synji umsjónaraðili sjúkraskrár um aðgang eða afrit af sjúkraskrá látins einstaklings skal umsjónaraðili sjúkraskrár leiðbeina um rétt til að bera synjun um aðgang undir embætti landlæknis skv. 15. gr. a.
 L. 6/2014, 3. gr.

15. gr. a. Réttur til að bera synjun um aðgang að sjúkraskrá undir embætti landlæknis.
Heimilt er að bera synjun umsjónaraðila sjúkraskrár um aðgang sjúklings að eigin sjúkraskrá í heild eða að hluta eða synjun um að fá afhent afrit af henni undir embætti landlæknis. Sama gildir um synjun umsjónaraðila sjúkraskrár um að veita nánum aðstandanda aðgang að sjúkraskrá látins einstaklings eða synjun um að fá afhent afrit af henni. Um málsmeðferð fer samkvæmt stjórnsýslulögum. Ákvarðanir embættisins um aðgang að sjúkraskrá eru endanlegar á stjórnsýslustigi og verður ekki skotið til ráðherra.