Fyrsta hjálp

Hringið í eitrunarmiðstöðina hvenær sem á þarf að halda. Sími 543 2222.

Inntaka

Þynning er ráðlögð ef um er að ræða ertandi efni fyrir slímhúð í munni og hálsi t.d. sápur, hreinsiefni og ýmis súr eða basísk efni. Meta skal þó hvert tilfelli fyrir sig. Ef alvarleg einkenni eins og slæmur verkur í vélinda eða maga, kyngingarörðugleikar eða öndunarerfiðleikar eru til staðar, á strax að leita læknishjálpar. Í slíkum tilfellum er hætta á að efnið hafði brennt gat á vélinda eða maga og getur þá gert illt verra að drekka eða borða. Ef þessi einkenni eru ekki til staðar, gefið 1-2 glös af vatni eða mjólk að drekka. 

Gæta skal þess að þröngva aldrei vökva ofan í fólk.

ATH

Ef um er að ræða inntöku á lyfjum getur þynning orðið til hins verra. Rannsóknir hafa sýnt að þynning með vatni getur aukið styrk ýmissa lyfja í blóði eða blóðvökva
og þannig aukið eituráhrif þeirra. Að drekka eða borða eftir lyfjainntöku getur flýtt ferð lyfsins gegnum meltingarveginn þannig að erfiðara verður að framkvæma magatæmingu.

Uppköst

Uppköst eru aldrei ráðlögð í heimahúsi nema í sérstökum tilfellum (alltaf í samráði við eitrunarmiðstöð eða lækni). Ef uppköst eiga sér stað þarf að gæta að líkamsstöðu sjúklings svo sem að hann liggi alls ekki á bakinu.

Augu

Ef efni berst í augu er mikilvægt að skola það burt sem fyrst.
Dæmi um efni eru hreinsiefni, sýrur, basar og piparúði.

Augnskol

Notið þægilega volgt vatn, haldið auganu opnu og hallið höfðinu aftur og til hliðar, látið vatnið renna frá augnkrók þvert yfir augað. Haldið áfram í 15 mínútur. Stundum þarf að skola mun lengur svo sem ef um sterkar sýrur eða basa er að ræða.

Innöndun

Komið sjúklingi í ferskt loft og losið um föt sem þrengja að.
Dæmi um efni sem valdið hafa eitrunum við innöndun eru ertandi lofttegundir eins og klórgas og ammoníak, eitraðar lofttegundir eins og kolmónoxíð og brennisteinsvetni og ýmis lífræn leysiefni.

Muna ávallt að fara ekki inn í lokuð rými þar sem hætta er á að mengast sjálfur nema í viðeigandi hlífðarútbúnaði.

Húð

Skola með miklu vatni og mildri sápu, fjarlægja föt og skartgripi. Dæmi um efni sem valda eitrun eru sýrur, basar og ertandi hreinsiefni.