Leit
Loka

Göngudeild lyflækninga A3/E3

Göngudeildarþjónusta vegna lungna-, ofnæmis-, gigtar- og smitsjúkdóma í kjölfar sjúkrahúslegu

Deildarstjóri

Guðrún Magney Halldórsdóttir

gudrunh@landspitali.is
Banner mynd fyrir Göngudeild lyflækninga A3/E3

Hafðu samband

OPIÐ08:00-16:00

08:00-12:00 á föstudögum

Dag- og göngudeldir lyflækningasviðs - mynd

Hér erum við

Landspítala Fossvogi - 3. hæð A-álmu

Hagnýtar upplýsingar

Sýna allt

Á göngudeildina koma sjúklingar í viðtal og eftirlit til lækna, hjúkrunarfræðinga eða annars fagfólks vegna lungna-, ofnæmis-, gigtar- og smitsjúkdóma í kjölfar sjúkrahúslegu, í reglulegt eftirlit vegna langvarandi eða alvarlegra sjúkdóma og í ýmsar rannsóknir og meðferð.

Að starfseminni koma læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, næringarráðgjafi, ritarar, gjaldkerar og svefntæknar.

Göngudeild lungnasjúkdóma 

Göngudeild ofnæmissjúkdóma

 • Rannsóknarstofa í ofnæmissjúkdómum
 • Ráðgjöf næringarfræðings
 • Mótttaka háls-nef og eyrnalæknis

Göngudeild gigtsjúkdóma

Göngudeild smitsjúkdóm

Göngudeild sykursjúkra

Göngudeild deildarlækna lyflækningasviðs

Beiðni um viðtal við lungnasérfræðing verður að berast til viðkomandi læknis eða til sérgreinaritara.

Læknar :

Dóra Lúðvíksdóttir
Gunnar Guðmundsson
Hrönn Harðardóttir
Inga Sif Ólafsdóttir
Ólafur Baldursson
Óskar Einarsson
Sif Hansdóttir
Sigríður Ólína Haraldsdóttir
Steinn Jónsson
Unnur Steina Björnsdóttir
Þórarinn Gíslason

Á lungnarannsóknarstofu eru lífeðlisfræðilegar rannsóknir til greiningar á lungnasjúkdómum.  Helstu rannsóknir eru fráblástursmæling, mæling á lungnarúmmáli með þrýstingsaðferð og þynningaraðferð og loftskiptapróf. Þar eru einnig áreynslupróf vegna mæði sem eru gerð með öndunarmælingu, súrefnisupptöku og nefspeglun.  Lungnarannsóknarstofan hefur samstarf við margar ólíkar sérgreinar á Landspítala til að fylgjast með áhrifum margvíslegrar lyfjameðferðar á lungnastarfsemi.  Á deildinni starfar 1 hjúkrunarfræðingur og lífeðlisfræðingur í hlutastarfi auk læknis sem túlkar niðurstöður rannsókna.

Hjúkrunarþjónusta er fyrir langveika lungnasjúklinga.  Þjónustan er hluti af fjölbreyttri starfsemi göngudeildarinnar.  Byggt er á þverfaglegri samvinnu við lækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, næringarráðgjafa, félagsráðgjafa og fleira fagfólk.  Hjúkrunarfræðingar teymisins hafa innbyrðis sérhæfingu sem lýtur að stuðningi við sjúklinga og fjölskyldur, aðstoð til reykleysis og þjónustu við öndunarvéla- og súrefnisþega.

Sérhæfð lungnagöngudeild er ætluð sjúklingum með sjaldgæfa lungnasjúkdóma sem þarfnast mjög sértækrar meðferðar.

Sérfræðimótttaka er ætluð sjúklingum með lungnaeinkenni sem þarfnast bráðrar greiningar.  Móttökunni er aðallega ætlað að vera þjónusta við sjúklinga sem leita á bráðadeild og þarfnast ekki innlagnar en skjótrar aðkomu lungnasérfræðings.

Svefngöngudeild. Fólk sem notar svokölluð svefnöndunartæki (CPAP, BiPAP, VPAP) og heimaöndunarvélar (Elisée) leitar til hjúkrunarfræðinga á göngudeild svefnrannsókna á Landspítala um endunýjun búnaðar og reglubundið eftirlit.  Í þeim tilfellum sem um er að ræða sjúklinga sem ekki geta komið á göngudeild eða eru með flókna sjúkdómsmynd fá þeir hjúkrunarþjónustu frá göngudeild fyrir langveika lungnasjúklinga.

Reykleysismeðferð. Á göngudeildinni er í boði reykleysismeðferð hjá hjúkrunarfræðingi.  Þetta er einstaklingsmiðuð meðferð sem er byggð á samtölum, stuðningi, fræðslu og viðbrögðum við einkennum sjúkdóms.

Speglun öndunarfæra: Mikill meirihluti berkjuspeglana á Landspítala er í speglunaraðstöðu á A3 í Fossvogi eða á röntgendeild ef skyggniaðstoðar er þörf.  Speglanir eru einnig á gjörgæsludeildum og í minna mæli á speglunardeild á Landspítala Hringbraut.  Á göngudeildinni á A3 eru önnur lungnainngrip eins og ástunga á fleiðruvökva, lokuð fleiðrusýnataka og ísetning leggja vegna loftbrjósts. Sjúklingar sem fara í lungnaástungu í tölvusneiðmyndatæki eru einnig vaktaðir á deildinni.

Súrefnisþjónusta Landspítala. Við afhendingu súrefnis fer hjúkrunarfræðingur í flestum tilfellum heim til einstaklingsins og fræðir hann og aðstandendur um notkun og umgengni við súrefni.  Þá gefst tækifæri til að kynnast einstaklingnum og meta aðstæður hans.  Þannig er best hægt að haga þjónustunni eftir þörfum hvers og eins.

Um þjónustuna sjá:

 • Ingibjörg Katrín Stefánsdóttir
 • Rósa Karlsdóttir
 • Stella Hrafnkelsdóttir
 • Þorbjörg Sóley Ingadóttir

Hjúkrunarþjónusta fyrir langveika lungnasjúklinga og fjölskyldur þeirra var sett á stofn á haustmánuðum 2005 á göngudeild A3 á Landspítalanum (LSH) í Fossvogi. Þjónustan er hluti af fjölbreyttri starfsemi göngudeildarinnar.

Nú eru starfandi 5 hjúkrunarfræðingar sem mynda einskonar teymi um þjónustu við langveika lungnasjúklinga og fjölskyldur þeirra.

Byggt er á þverfaglegri samvinnu við lækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, næringarráðgjafa, félagsráðgjafa og fleiri fagaðila. Hjúkrunarfræðingar teymisins hafa innbyrðis sérhæfingu sem lýtur að stuðningi við sjúklinga og fjölskyldur, aðstoð til reykleysis og þjónustu við öndunarvéla- og súrefnisþega.

Samskipti við sjúklinga og fjölskyldur fara fram með heimavitjunum, komum á göngudeild og símaviðtölum.

Heilbrigðisstarfsmenn sem fyrst og fremst vísa til þjónustunnar eru lungnasérfræðingar og hjúkrunarfræðingar á lungnadeild og öðrum deildum LSH og í vaxandi mæli starfsfólk heilsugæslunnar og annarra stofnanna. Nýjung í þjónustu lungnahjúkrunarfræðinga göngudeildar er ráðgjöf fyrir lungnasjúklinga og aðstandenda þeirra.

Hægt er að hringja virka daga í síma 543-6040 og biðja um símaviðtal og hringt verður í viðkomandi samdægurs.

Hugmyndafræðilegur rammi þjónustunnar er byggður á rannsókna- og þróunnarvinnu undanfarinna ára. Markmið hjúkrunarþjónustunnar eru margþætt og lúta bæði að forvörnum og ráðgjöf til sjúklinga sem eru með sjúkdóminn á byrjunarstigi og að því að styðja við sjúklinga og fjölskyldur þeirra sem eru með langt gengna lungnasjúkdóma.

Mikilvægi þess að miða þjónustuna við sjúklinginn og fjölskylduna byggir á þeim viðhorfum að langvinn veikindi hafi áhrif á alla fjölskylduna. Með því að auka stuðning og fræðslu í gegnum markvissar samræður er hægt að bæta líðan í fjölskyldum.

Meginmarkmiðin eru að auka og/eða viðhalda lífsgæðum, að efla getu sjúklinga til að halda meðferð, að hindra framgang sjúkdómsins og að sjúklingar og aðstandendur þekki einkenni versnunar og leiti aðstoðar tímanlega.

Samskipti við sjúklinga og fjölskyldur byggja á Samræðum. Samræðurnar leggja grunn að áframhaldandi samvinnu og samskiptum. Þá gefst tækifæri til að skapa vettvang fyrir tjáningu og vinnu með þá þætti sem fólki eru efst í huga. Í slíkum samskiptum er grundvallaratriði að mynda traust og bera virðingu fyrir því sem er, laða fram skilning á einstaklingsbundnum þörfum og viðeigandi úrræðum byggt á styrkleikum og sérstöðu hverrar og einnar fjölskyldu.

Leitast er við að efla þátttöku fjölskyldunnar í sjúkdómsferlinu þannig að aðstandendur geti einnig leitað til göngudeildarinnar og fengið stuðning. Eitt af grundvallaratriðum þjónustunnar er að veita aðstoð við að lifa með einkennum sjúkdóms. Á seinni stigum langvinnra lungnasjúkdóma getur verið mjög erfitt að lifa með einkennum sjúkdómsins og sjúklingarnir dvelja í slíkum aðstæðum oft svo árum skiptir. Það er helst glíman við mæði og andþyngsli, geðræn einkenni, einkum kvíða og þunglyndi. Afleiðing þessa ástands er oft vítahringur sem erfitt getur verið fyrir viðkomandi að rjúfa á eigin spýtur.

Einkennin koma oft hægt og rólega á löngum tíma, fólk aðlagast smám saman verra og verra heilsufari og svo kemur að því að daglegar athafnir eru orðnar óviðráðanlegar. Oftar en ekki á hinn sjúki erfitt með að gera sínu daglega umhverfi, fjölskyldu, vinum og samstarfsfólki, grein fyrir þessu og ber því oft við að fá ekki nægilegan skilning.

Mikilvægur þáttur í að stjórna einkennum er að vinna með áhættuþætti, m.a. reykingar, næringu og getu til að nota lyfin rétt, og hvernig viðhalda megi heilbrigði með hollri hreyfingu. Þetta eru allt þættir sem unnir eru í takt við alþjóðaleiðbeiningar um hjúkrun og meðferð við langvinnum lungnasjúkdómum.

Samvinna um meðferð einkenna og viðbragða við versnandi heilsufari er eftir þörfum hverju sinni við sérfræðilækni sjúklings og hjúkrunarfræðinga legudeilda, súrefnis- og öndunarvélaþjónustu, hjúkrunarfræðing reykleysismiðstöðvar og aðra mikilvæga fagaðila innan og utan Landspítalans. Þannig að í hverju tilviki fyrir sig er leitað bestu leiða sem völ er á til að viðkomandi geti lifað farsællega þrátt fyrir sjúkdóminn. Í langvinnum veikindum er framtak oft skert og er því nauðsynlegt að veita leiðsögn og benda á úrræði og auka aðgengi að heilbrigðisþjónustu.

Þjónusta við öndunarvélahafa á Landspítalanum
Þeir sem nota s.k. svefnöndunartæki (CPAP, BiPAP, VPAP) og heimaöndunarvélar (Elisée,) leita til hjúkrunarfræðinga á göngudeild svefnrannsókna LSH um endunýjun búnaðar og reglubundið eftirlit. Í þeim tilfellum sem um er að ræða sjúklinga sem ekki geta komið á göngudeild eða eru með flókna sjúkdómsmynd fá þeir hjúkrunarþjónustu frá göngudeild fyrir langveika lungnasjúklinga.

Súrefnisþjónusta Landspítalans

Við afhendingu súrefnis fer hjúkrunarfræðingur í flestum tilfellum heim til einstaklingsins og fræðir hann og aðstandendur um notkun og umgengni við súrefni. Þá gefst tækifæri til að kynnast einstaklingnum og meta aðstæður hans. Þannig er best hægt að haga þjónustunni eftir þörfum hvers og eins. Þegar skjólstæðingurinn er orðinn öruggur og meðvitaður um gildi súrefnismeðferðar nægir reglulegt eftirlit. Skjólstæðingar á landsbyggðinni fá leiðbeiningar símleiðis og einnig fá þeir stuðning og eftirlit læknis og/eða heimahjúkrunar á staðnum. Einstaka sinnum þurfa skjólstæðingar meiri eftirfylgd en gert er ráð fyrir í upphafi súrefnismeðferðar.

Tæki og búnaður vegna súrefnismeðferðar heima
Flestir sem nota súrefni eru með súrefnissíu. Það er rafknúið tæki sem tekur til sín andrúmsloft og síar úr því súrefni sem er svo leitt í slöngu til súrefnishafans.

Þetta er ódýrasti kosturinn ef um er að ræða langtímameðferð. Þetta er líka nokkuð öruggt þar sem sían geymir ekki súrefni inn á sér þegar slökkt er á vélinni. Slangan sem tengist við síuna getur verið allt að 15 m löng og er því hægt að staðsetja vélina á einum stað í íbúðinni.

Sían gengur fyrir rafmagni þannig að rafmagnsreikningurinn hækkar. Hægt er að sækja um uppbót á lífeyri vegna aukins rafmagnskostnaðar til TR. Flestir súrefnisþegar fá einnig ferðabúnað til að nota þegar þeir dvelja utan heimilis.

Reykleysismeðferð
Fyrir þá sem eru með lungasjúkdóm og reykja þá er besta meðferðin við sjúkdómnum að hætta að reykja. Það bætir líðan og stöðvar framgang sjúkdómsins.

Á göngudeild A3 í Fossvogi er veitt reykleysismeðferð af hjúkrunarfræðingi.

Meðferðin er einstaklingsmiðuð og er byggð á gagnkvæmri virðingu, samtölum, stuðningi, fræðslu, og viðbrögðum við einkennum sjúkdóms. Stuðningur frá fjölskyldu er mjög mikilvægur og ef aðrir á heimili reykja þá er þeim boðið að vera með í meðferðinni.

Einstaklingnum er mætt þar sem hann er staddur og fylgt eftir í eitt ár. Fyrir marga er mjög erfitt að takast á við það að hætta að reykja og flestir þurfa að gera nokkrar tilraunir. Í meðferð til reykleysis er litið á hverja tilraun sem lærdóm og skref í rétta átt.

Hversu mörg skref, lítil eða stór þarf til að hætta að reykja er misjafnt eftir einstaklingum en ef gengið er í sömu átt þá getur það endað með reykleysi.

Á göngudeild ofnæmissjúkdóma er greining og meðferð ofnæmis- og ónæmissjúkdóma hjá börnum og fullorðnum.  Við deildina starfa fjórir læknar, tveir hjúkrunarfræðingar og einn sjúkraliði. Einnig koma að deildinni sérfræðingar í ónæmislækningum, háls-, nef- og eyrnalækningum og húðsjúkdómalæknar eftir þörfum.  Næringarfræðingur starfar einnig í tengslum við deildina.

Gerð eru húðpróf, blásturspróf, berkjuauðertnipróf með metacholin sem og fjölbreytt þolpróf til að greina lyfja- eða fæðuofnæmi eða óþol.  Á deildinni er gefið lyf undir húð eða í æð í sérstökum tilfellum.  Einnig eru þar svokölluð epicutanpróf og berklapróf.

Hægt er að panta tíma beint hjá barnalæknum en tilvísun þarf ef óskað er eftir mati eða komu til sérfræðings í ofnæmissjúkdómum fullorðinna.

Læknar

Ari Víðir Axelsson
María Gunnbjörnsdóttir
Michael Clausen
Sigurveig Sigurðardótti

 

Beiðni um viðtal við smitsjúkdómalækna á göngudeild smitsjúkdóma verður að berast til viðkomandi læknis.

Læknar:

Anna S. Þórisdóttir
Bryndís Sigurðardóttir
Hugrún Ríkharðsdóttir
Magnús Gottfreðsson
Már Kristjánsson
Ólafur Guðlaugsson

Á göngudeild smitsjúkdóma starfar hjúkrunarfræðingur sem sér m.a. um fræðslu, stuðning og eftirfylgni sjúklinga með smitsjúkdóma, einkum HIV smitaða einstaklinga og sjúklinga með lifrarbólgu C.  Hjúkrunarfræðingurinn veitir almenna ráðgjöf og svarar fyrirspurnum er varða þau mál.  Nálgast má þjónustuna í gegnum móttöku gngudeildar í síma 543 6040

Berkjuauðertnipróf er aðferð til að rannsaka hversu auðveldlega lungnaberkjurnar dragast saman við áreiti.

Auðertanlegar lungnaberkjur sjást við astma en geta einnig tengst öðrum lungnasjúkdómum og öndunarfærasýkingum.

Rannsóknin fer þannig fram að þú andar að þér metakólínlausn í hækkandi styrkleika.

 • Mæling á fráblæstri er gerð eftir innöndun á hverjum styrkleika fyrir sig.
 • Prófinu lýkur þegar fráblástur hefurminnkað um 20% eða hæsta styrkleika lausnarinnar er náð

Rannsóknin er sársaukalaus en getur valdið ertingu í hálsi og hósta eða vægum andþyngslum sem hverfa eftir að berkjuvíkkandi lyf hafa verið gefin.

Ýmis lyf geta haft áhrif á rannsóknina vegna berkjuvíkkandi eiginleika þeirra.

Í samráði við lækni þarf að hafa eftirfarandi lyfjanotkun í huga:

Ekki er æskilegt að taka inn steratöflur í fimm sólarhringa fyrir rannsókn

Ekki má taka eftirfarandi lyf í þrjá sólarhringa fyrir rannsóknina

 • Ofnæmistöflur (andhistamín lyf)
 •  Innöndunarstera eins og Flixotide og Pulmicort
 • Samsett innöndunarlyf eins og Symbicort og Seretid
 • Blóðþrýstingslækkandi lyf í flokki betahemjandi lyfa (betablokkerar)
 •  Accolate töflur/ Singulair töflur

Í einn sólarhring fyrir rannsókn má ekki taka :

 • Langverkandi berkjuvíkkandi lyf eins og Oxis, Serevent, Atrovent, Spiriva og theo-dur töflur
 • Bricanyl úðalyf

Í 8 klst fyrir rannsókn má ekki nota:

 • Ventolin úðalyf

Ekki er æskilegt að reykja eða drekka kaffi, te eða drykki sem innihlda koffein í tvær klst fyrir rannsókn:

Berkjuauðertnipróf er ekki framkvæmt hjá barnshafandi konum eða konum með barn á brjósti nema í samráði við lækni.

Það á einnig við um alvarlega sjúkdóma eins og háþrýsting, flogaveiki kransæðasjúkdóm og æðagúl

Mikilvægt er að láta vita ef þessi tími hentar ekki

Göngudeildin er opin virka daga kl 8-16 og ef eitthvað er óljóst eða spurningar vakna skaltu hafa samband við hjúkrunarfræðinga ofnæmisgöngudeilarinnar í síma 543 6039 eða 543 6038.

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?