Félagsráðgjafi á endurhæfingardeild veitir einstaklingum og fjölskyldum þeirra stuðning og ráðgjöf til að takast á við breyttar aðstæður sem koma upp í kjölfar veikinda eða slysa.

Félagsráðgjafi veitir upplýsingar um réttindi og styður sjúklinginn og fjölskylduna eftir þörfum.

Starf félagsráðgjafa byggir á sérþekkingu á fjölskyldum, félagslegum úrræðum og samfélaginu í heild. Við úrlausn mála er félagsráðgjafinn talsmaður og tengiliður sjúklinga við hinar ýmsu stofnanir eins og félagsþjónustu sveitarfélaga, svæðisskrifsstofur um málefni fatlaðra, Tryggingastofnun, lífeyrissjóði, dagvistir, dvalar- og hjúkrunarheimili, vinnuveitendur og aðra þá sem tengjast viðkomandi sjúklingi.

Hægt er að panta tíma með því að snúa sér beint til viðkomandi félagsráðgjafa.
Hjúkrun á Grensásdeild
Hjúkrun á endurhæfingardeild byggir á fjölskylduhjúkrun. 

Hver sjúklingur fær sinn umsjónarhjúkrunarfræðing og sjúkraliða sem eru ábyrgir fyrir hjúkrunarmeðferð meðan á meðferð stendur. Með því er leitast við að tryggja samfellu í þjónustu, einfalda tjáskipti og styrkja tengslamyndun og traust.

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar aðstoða sjúklinginn við alla grunnþætti daglegs lífs, viðhalda eða auka líkamlega, andlega og félagslega færni og aðstoða hann og fjölskylduna við aðlögun að breyttum aðstæðum. Einnig aðstoða þeir við að yfirfæra á daglegt líf það sem lærst hefur í þjálfun.                                                                                                                                           

Deildarstjóri hjúkrunar: Sigríður Guðmundsdóttir siggud@landspitali.is, s. 543 9118

Iðjuþjálfun

Einstaklingar sem koma í endurhæfingu á Grensási eftir slys eða veikindi eiga flestir í erfiðleikum með að takast á við sitt daglega líf. Hlutir sem áður voru einfaldir eins og að klæðast, elda mat, vinna vinnuna sína, keyra bíl og stunda áhugamál geta reynst flóknir og óyfirstíganlegir. Sérþekking iðjuþjálfa felst í því að greina styrkleika einstaklinga og hvað reynist þeim erfitt við dagleg verk, finna leiðir til að yfirstíga þessa erfiðleika og þjálfa aftur upp færni til að takast á við daglegt líf. 

Samhliða færniþjálfun til eigin umsjár, heimilisstarfa, atvinnu og tómstunda er farið í heimilis- og vinnustaðarathuganir og mat á akstursfærni þegar þörf krefur. Auk þess eru veittar ráðleggingar við val og útvegun hjálpartækja.


Heimilisathugun 

Iðjuþjálfar fara heim með skjólstæðingum og meta færni þeirra í eigin umhverfi, meta þörf fyrir hjálpartæki eða húsnæðisbreytingar. Iðjuþjálfar veita ráðgjöf sem stuðlar að auknu öryggi skjólstæðinga heima við og fyrirbyggja byltur. Ýmis hjálpartæki geta gert skjólstæðingnum kleift að búa heima.

Opið

Iðjuþjálfun er opin kl. 8:00 til 16:00 alla virka daga. 

Hafa samband
Sími iðjuþjálfunar: 543 9121
Sími á skrifstofu iðjuþjálfa: 543 9126

Yfiriðjuþjálfi: Sigrún Garðarsdóttir sigrgard@landspitali.is, s. 543 9108

Læknar endurhæfingardeildar

Stefán Yngvason, yfirlæknir Gísli Einarsson, yfirlæknir
Stefán Yngvason, yfirlæknir

Ludvig Guðmundsson, sérfræðilæknir

Guðbjörg K. Ludvigsdóttir sérfræðilæknir Páll E. Ingvarsson, sérfræðilæknir María G. Hrafnsdóttir sérfræðilæknir
Guðbjörg K. Ludvigsdóttir sérfræðilæknir
Páll E. Ingvarsson sérfræðilæknir

Gunnar Björn Gunnarsson
sérfræðilæknir

Endurhæfingarlækningar

 

Endurhæfingarlækningar er sú sérgrein lækninga sem sérhæfir sig í svokallaðri læknisfræðilegri endurhæfingu. Með því er átt við aðferð þar sem saman fara læknisfræðilegar, sálfræðilegar, félagslegar og tæknilegar úrlausnir sem miða að því að hver einstaklingur nái mestri mögulegri færni og lífsgæðum og viðhaldi þeim. 

Verkefni lækna á endurhæfingardeild eru mjög fjölbreytt:

  • Rannsóknar- og greiningarvinna í þeim tilvikum sem henni hefur ekki verið lokið fyrir komu á endurhæfingardeild
  • Ráðgjöf á deildum Landspítala
  • Vinna í meðferðarteymum og fagteymum

Þá er sinnt ýmsum skipulögðum verkefnum svo sem eftirliti í kjölfar ígræddra lyfjadæla og þindarraförva.

 

Skrifstofa endurhæfingarlækninga

Aðsetur: Grensási við Álmgerði, 1. hæð, 108 Reykjavík
Skrifstofustjóri: Anna Laxdal Þórólfsdóttir annalt@landspitali.is
Sími: 543 9102Næringarstofa
Næringarráðgjafi kemur vikulega. Hjúkrunarfræðingar veita nánari upplýsingar

Sjá næringarráðgjöf á næringarstofu LSH

Veikindi og slys hafa margbreytileg áhrif bæði á sjúkling og fjölskyldu hans. Hlutverk og samskipti innan fjölskyldunnar geta breyst. Framtíðaráform geta breyst og vinna þarf úr tilfinningalegum og félagslegum afleiðingum áfalls. Sumum reynist erfitt að glíma við slíkt andstreymi upp á eigin spýtur. Í þeim tilvikum getur sálfræðilegur stuðningur eða meðferð skipt máli. Starf sálfræðings felst í að meta andlega líðan, veita meðferð og stuðning. Andlegt jafnvægi skiptir miklu máli varðandi það hvernig til tekst að vinna úr þeirri röskun sem verður á lífinu í kjölfar sjúkdóms eða slyss.

Stuðningur við aðstandendur er einnig í boði ef þörf er á.

Taugasálfræðiþjónusta

Taugasálfræðingar meta hugrænar afleiðingar heilaskaða af völdum áverka eða sjúkdóma. Við taugasálfræðilegt mat er stuðst við stöðluð próf og matslista. Niðurstöður gefa til kynna taugasálfræðilega styrkleika og veikleika sjúklings, m.a. hvað snertir minnisþætti, einbeitingu, athygli, úthald, sjálfsstjórn, hraða í hugarstarfi og skipulag. Einnig er lagt mat á aðlögunarfærni og líðan einstaklingsins. Taugasálfræðileg ráðgjöf, meðferð og endurhæfing byggir á niðurstöðum matsins.
Með markvissri hugrænni endurhæfingu er hægt að ýta undir bata. Verið er að þróa nýar leiðir í þessu sambandi, m.a. með sérhæfðum tölvuforritum.

Sálgæsla presta og djákna
Sjúkrahúsprestur kemur á deildina þegar þess er óskað.

Sjá sálgæslu presta og djákna á Landspítala

Sjúkraþjálfun

Með nákvæmri skoðun og greiningu meta sjúkraþjálfarar hreyfifærni, vöðvastyrk, liðleika, ástand húðar, jafnvægi, úthald, þörf fyrir hjálpartæki og fleira.

Meðferð sjúkraþjálfara er einstaklingsmiðuð og byggir á niðurstöðum þessa mats. Hún felst meðal annars í einstaklingsþjálfun, hópæfingum, fræðslu og ráðgjöf bæði til sjúklings og aðstandenda, heimilisathugun og vali á hjálpartækjum.
Meðferðin miðar að því að byggja upp almennt ástand sjúklings ásamt því að hvetja hann til að taka ábyrgð á eigin heilsu.
Við útskrift aðstoðar sjúkraþjálfari við að skipuleggja áframhaldandi sjúkraþjálfun eða heilsurækt eftir þörfum hvers og eins.

Opið
Sjúkraþjálfun er opin alla virka daga kl. 8:00-16:00

Hafa samband
Símar: 543 9605 / 543 9607
Ída Braga Ómarsdóttir, s. 543 9104

Talþjálfun
Í talþjálfun er unnið með vandamál sem varða mál, tal eða kyngingu.  
 
Mál, tal og rödd eru metin með sérstökum prófum. Talmeinafræðingar aðstoða sjúklinga með mál- og talmein við að ná sem bestri færni til tjáskipta. Ráðgjöf og samvinna við aðstandendur eru mikilvægur þáttur í endurhæfingu sjúklinga með málstol. Boðið er upp á hópmeðferð fyrir sjúklinga með þvoglmæli alla virka daga.

Talmeinafræðingar sinna sjúklingum sem eiga í erfiðleikum með að tyggja eða kyngja. Gerðar eru m.a. sérhæfðar kyngingarrannsóknir í samvinnu við háls-, nef- og eyrnalækna og sérfræðinga í myndgreiningu. Meðferð getur falist í breytingum á áferð fæðu, ýmsum aðferðum við að auka öryggi kyngingar og sérhæfðri þjálfun. 

Veitt er þjónusta á Grensási og jafnframt á öllum deildum Landspítala, sé eftir því leitað. 

Opið
Talþjálfun er opin alla virka daga kl. 8:00-16:00

Hafa samband
Sími: 543 9251
Elísabet Arnardóttir yfirtalmeinafræðingur, s. 543 9323